ROZDZIAŁ III - Organy Szkoły i ich kompetencje Drukuj
środa, 26 stycznia 2011 23:23

ROZDZIAŁ III
Organy Szkoły i ich kompetencje

 § 12

Organami Szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły,
2) Rada Pedagogiczna, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele Szkoły,
3) Rada Rodziców, która jest reprezentacją rodziców i prawnych opiekunów wszystkich uczniów uczących się w Szkole,
4) Samorząd Uczniowski, który jest reprezentacją wszystkich uczniów uczących się
w Szkole.

§ 13

Dla właściwej realizacji zadań statutowych Szkoły tworzy się stanowiska kierownicze:

1) Wicedyrektor Szkoły,
2) Kierownik Szkolenia Praktycznego,
3) Kierownik Laboratorium Chemicznego.


§ 14

1.  Zasady powoływania i odwoływania Dyrektora Szkoły określa art. 36 i art. 36a ustawy
o systemie oświaty.
2.  Dyrektor Szkoły jest dyrektorem każdej szkoły wchodzącej w skład Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle, kierownikiem zakładu pracy i przełożonym służbowym wszystkich pracowników tych szkół, kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Dyrektor Szkoły w szczególności:

1) kieruje działalnością dydaktyczno – wychowawczą,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,
5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej,
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
7) decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
8) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły,
9) odpowiada za opracowanie arkusza organizacyjnego Szkoły,
10) odpowiada za opracowanie planu finansowego Szkoły,
11) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły,
12) wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczyciela, określone w odrębnych przepisach,
13) realizuje zadania zgodnie z zarządzeniami organów zarządzających Szkołę,
14) ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem Szkoły.
 
4.  Szczegółowe kompetencje i obowiązki Dyrektora Szkoły określają:

1) ustawa o systemie oświaty,
2) artykuły wykonawcze do ustawy o systemie oświaty oraz przepisy szczegółowe,
3) Statut Szkoły.

5.  Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z pozostałymi organami szkoły oraz rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe między nimi lub kieruje je do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu lub sprawującemu nadzór.
6.  Dyrektor Szkoły powierza nauczycielom pełnienie funkcji przewodniczących zespołów przedmiotowych oraz innych funkcji.


§ 15

1.  Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji zadań statutowych Szkoły dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2.  Radę Pedagogiczną tworzą:

1) Dyrektor Szkoły, jako Przewodniczący Rady Pedagogicznej,
2) wszyscy nauczyciele Szkoły, jako członkowie Rady Pedagogicznej.

3.  W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
4.  Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala statut Szkoły oraz jego zmiany.
5.  Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, który określa jej stanowiące
i opiniujące kompetencje.
6.  Do podstawowych kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1) ustalenie regulaminu swej działalności
2) zatwierdzenie planów pracy Szkoły,
3) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole,
5) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,
6) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,
7) występowanie z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
8) występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Szkole.

 
7.  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Szkoły,
2) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawie przydziału czynności nauczycieli w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
3) projekt planu finansowego,
4) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, 
5) wnioski o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

8.  Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
9.  Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
10. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców oraz prawnych opiekunów, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.


§ 16

1. W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców oraz prawnych opiekunów uczniów wszystkich oddziałów Szkoły, której członkowie, po jednej osobie z każdego oddziału Szkoły, wybierani są najpóźniej do 31 października każdego roku szkolnego,  z zastrzeżeniem ust.2.
2. Dokładne zasady tworzenia Rady Rodziców i jej działania w Szkole określa Regulamin Rady Rodziców, który nie może być sprzeczny z ustawą o systemie oświaty i Statutem Szkoły uchwalany przez ogół rodziców i prawnych opiekunów uczniów.
3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw związanych z działalnością Szkoły, w szczególności:

1) informowania i zasięgania opinii o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych w klasach i w szkole,
2) informowania o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
3) uzyskiwania informacji na temat zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności        w nauce dzieci,
4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, u pedagoga szkolnego i wychowawcy,
5) opiniowania pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
6) przekazywania Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty w Rzeszowie opinii na temat Szkoły.

4. Rada Rodziców może gromadzić i dysponować funduszami pochodzącymi z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, w celu wspierania działalności statutowej Szkoły.
5. Rada Rodziców opiniuje projekt rocznego planu finansowego Szkoły.
6. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyki, przy czym, jeśli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego lub profilaktyki, program ten ustala Dyrektor w uzgodnieniu            z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 17

1.  W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły, reprezentowani przez swoich przedstawicieli wybieranych w poszczególnych oddziałach nauczania.
2.  Zasady działania i kompetencje Samorządu Uczniowskiego oraz zasady wybierania jego organów określa regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalony przez ogół uczniów Szkoły.
3.  Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi przedstawicielami uczniów Szkoły.
4.  Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie dotyczące spraw Szkoły, a w szczególności dotyczące podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) właściwie organizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
3) podmiotowego i życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
4) udziału przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego w posiedzeniach Zespołu Wychowawczego,
5) opiniowania uchwał Rady Pedagogicznej dotyczących skreślenia z listy uczniów,
6) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole, zapewniających bezpieczeństwo,
7) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,
8) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,
9) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
10) wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.

§ 18

Organy Szkoły współdziałają ze sobą w celu poprawy procesu kształcenia i wychowania, a w szczególności:

1) rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do uzyskania niezbędnych informacji na temat zadań szkoły, obowiązujących przepisów i regulaminów, rzetelnej informacji na temat swojego dziecka podczas spotkań indywidualnych, rozmów telefonicznych, spotkań wychowawcy z rodzicami uczniów organizowanych nie rzadziej niż raz na kwartał, spotkań z pedagogiem szkolnym,
2) rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek brać udział w organizowanych przez wychowawców zebraniach klasowych, pomocy przy rozwiązywaniu problemów                  i konfliktów klasowych, podejmowania właściwych oddziaływań wychowawczych oraz aktywnych działań w celu podniesienia jakości pracy klasy i Szkoły,
3) rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach organizacji imprez szkolnych z udziałem młodzieży,


4) Dyrektor współpracuje ze wszystkimi organami Szkoły poprzez:

a) organizowanie i prowadzenie posiedzeń Rady Pedagogicznej,
b) uczestniczenie, w razie potrzeby, w posiedzeniach Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,
c) umożliwianie przepływu informacji i koordynację współpracy pomiędzy organami Szkoły,
d) umożliwianie realizacji wniosków wpływających od organów Szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5) Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski współpracują poprzez:

a) zapraszanie na swoje posiedzenia Dyrektora i upoważnionych innych przedstawicieli organów Szkoły,
b) rozpatrywanie wniosków i skarg w granicach swoich kompetencji określonych przepisami ustawy o systemie oświaty oraz Statutem Szkoły,

6) wnioski i skargi powinny wpływać z zachowaniem drogi służbowej, tj. składający skargę kieruje ją do organu Szkoły zgodnie z jego kompetencjami, poprzez Dyrektora Szkoły,
7) sprawy sporne między organami Szkoły rozstrzyga Dyrektor, zgodnie z przepisami prawa, z zastrzeżeniem pkt.8),
8) sprawy sporne między Dyrektorem a innymi organami Szkoły rozstrzyga – zgodnie ze swymi kompetencjami – organ prowadzący Szkołę lub organ nadzoru pedagogicznego,

 § 19

Organy Szkoły mają swobodę działania i podejmowania decyzji w granicach określonych przez ustawę o systemie oświaty, przepisy szczególne i niniejszy Statut.

§ 20

1.  Zasady powoływania Wicedyrektorów Szkoły, Kierownika Szkolenia Praktycznego oraz Kierownika Laboratorium Chemicznego określa Ustawa o Systemie Oświaty.
2.  Kompetencje i szczegółowy zakres obowiązków oraz czynności Wicedyrektorów Szkoły, Kierownika Szkolenia Praktycznego oraz Kierownika Laboratorium Chemicznego określa Dyrektor Szkoły.

§ 21

1.  W celu właściwej organizacji gospodarki finansowej Szkoły tworzy się stanowisko głównego księgowego.
2.  Kompetencje i zakres obowiązków głównego księgowego określa Dyrektor Szkoły.