Start Historia szkoły Dyrekcja i Rada Kierownicza
Dyrekcja i Rada Kierownicza Drukuj Email
czwartek, 23 lutego 2017 11:21

DYREKCJA I RADA KIEROWNICZA

 

Jan Lisowski - urodził się 12 sierpnia 1901 r. w Olchowcach, powiat Sanok. Szkołę Podstawową i Gimnazjum ukończył w Jaśle. Następnie podjął studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Po uzyskaniu absolutorium w 1926 r. dwa lata uczył w gimnazjum w Staszowie. W latach 1928 - 1939 pracował jako nauczyciel w Żeńskim Gimnazjum w Jaśle. 9 lutego 1931 r. otrzymał dyplom nauczyciela szkół średnich wydany na podstawie egzaminu przeprowadzonego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną dla kandydatów na nauczycieli szkół średnich. W okresie okupacji,     w latach 1940 - 1945, uczył w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jaśle.  Od lutego 1945 r. objął posadę nauczyciela historii w Kołaczycach. W 1947 r. przeniósł się do Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle i od roku 1956 objął stanowisko dyrektora szkoły. W latach 1962 - 1965 pełnił jednocześnie funkcję dyrektora Technikum Chemicznego w Jaśle. Jan Lisowski zmarł 19 marca 1965 r. Został pochowany na Starym Cmentarzu w Jaśle.

Rada Miejska Jasła, uchwałą Nr XXXIII/277/2008 z dnia 26 maja 2008 r. nadała pośmiertnie Janowi Lisowskiemu tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Jasła" za wybitne zasługi w zakresie oświaty, edukacji oraz wychowania wielu pokoleń mieszkańców miasta Jasła i regionu.

 

Jan Hamada - urodził się 24 kwietnia 1926 r. w Jaśle jako syn Stefana i Marii z d. Preisner.  W latach 1932 - 1938 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Jaśle. W 1938 r. rozpoczął naukę w gimnazjum i liceum jasielskim. W latach 1940 - 1942 uczęszczał do Państwowej Szkoły Handlowej w Jaśle. Po wojnie ponownie uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, w którym w maju 1947 r. złożył egzamin dojrzałości w klasie matematyczno-fizycznej. Po maturze podjął studia na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uzyskując w 1952 r. stopień magistra filozofii w zakresie matematyki. Pracę rozpoczął już w trakcie studiów: od 1949 r. w Liceum Przemysłu Metalowego w Krakowie, a od 01.09.1951 r. w Gimnazjum i Liceum w Jaśle jako nauczyciel matematyki. W latach 1956-1967 pełnił funkcje zastępcy dyrektora liceum. Od dnia 20.03.1965 do 31.08.1965 r. był Dyrektorem Technikum Chemicznego w Jaśle. W 1972 roku Kurator Okręgu Szkolnego w Rzeszowie nadał mu stopień profesora szkoły średniej. W 1986 r. przeszedł na emeryturę. Za wieloletnią pracę, zasługi dla oświaty i wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymał dwukrotnie nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania, Medal Pamiątkowy Miasta Jasła, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznakę Honorową Ministra Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Jan Hamada zmarł 14 grudnia 2001 r. i jest pochowany na Starym Cmentarzu w Jaśle. Rada Miejska Jasła uchwałą Nr XLVIII/379/2005 z dnia 26 września 2005 roku nadała pośmiertnie Janowi Hamadzie tytuł "Honorowego Obywatela Miasta Jasła".

Ludwik Mac - urodził się 31 stycznia 1914 r.  w rodzinie Jana oraz Marianny Warzybok. Ukończył powszechną szkołę w Babicy, a Gimnazjum w Rzeszowie. Kwalifikacje nauczycielskie zdobył w Seminarium Nauczycielskim w Rzeszowie, które ukończył w 1933 r. Pracę zawodową rozpoczął 1 września 1937 r. jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Gwoźnicy. Tuż przed wybuchem II wojny światowej uczył w szkole wiejskiej na Polesiu, oddalonej 40 km od Brześcia nad Bugiem. W sierpniu 1939 r.  powrócił do rodzinnej Babicy i został zatrudniony w miejscowej szkole. Był niestrudzonym patriotą. Od podstaw budował zręby wojskowej organizacji niepodległościowej. Praca zawodowa na stałe związała go z rejonem jasielskim. Pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Cieklinie i w Swoszowej, gdzie w latach 1945-1948 pełnił funkcję kierownika szkoły. W latach 1947-1951 ukończył Instytut Pedagogiki ZNP w Warszawie w systemie zaocznym, uzyskując dyplom wyższych studiów zawodowych z pedagogiki. W latach 1948-1952 był kierownikiem Szkoły Podstawowej w Roztokach. 1 września 1952 r. objął funkcję kierownika Powiatowego Ośrodka Metodycznego w Jaśle. W 1961 r. został powołany na stanowisko inspektora szkolnego Wydziału Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Jaśle, gdzie pracował do 31 sierpnia 1965 r. 1 września 1965 r. został mianowany dyrektorem Technikum Chemicznego. Już 19 października 1965 r. Ludwik Mac powołał Społeczny Komitet Budowy Technikum Chemicznego w Jaśle, którego prace nadzorował i koordynował.  Zrealizowana inwestycja składała się z:  budynku szkolnego (1 IX 1975), warsztatów szkolnych (24 VIII 1976),  sali gimnastycznej (VIII 1976) i laboratorium chemicznego (17 XII 1976). W miarę jak poszerzała się baza szkoły, Ludwik Mac czynił starania o nowe kierunki nauki. Z dniem 1 września 1974 r. utworzył Liceum Zawodowe o specjalności "operator procesów w przemyśle chemicznym", a 1 września 1976 r. Zasadniczą Szkołę Zawodową o kierunku sterowniczy procesów chemicznych.

Dzięki jego staraniom 1 września 1975 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie nadało szkole imię profesora Stanisława Pawłowskiego.  Z dniem 1 listopada 1976 r. na bazie istniejących szkół i kierunków kształcenia utworzył Zespół Szkół Chemicznych im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle. W roku szkolnym 1977/1978 wprowadził dalsze nowe kierunki kształcenia. Na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej 3-letniej - "aparatowy  przetwórstwa owoców i warzyw", a na poziomie   Liceum   Zawodowego  4-letniego - "mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych". Utworzył Policealne Studium Zawodowe  o specjalności "chemiczna ochrona roślin". Od 1 września 1978 r. uruchomił specjalność "mechanik przetwórstwa tworzyw sztucznych" na poziomie liceum zawodowego.

Przeszedł na zasłużoną emeryturę 4 września 1978 r. Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 23 stycznia 1985 r. Został pochowany na starym cmentarzu w Jaśle.

 

Roman Buchała - urodził się 22 lipca 1937 roku w Jaśle. Tutaj też w 1951r. ukończył Szkołę Podstawową nr 1.  Naukę kontynuował w Liceum Pedagogicznym w Gorlicach, które ukończył w 1955 r. W latach 1955 - 1959 studiował matematykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Od 1 września rozpoczął pracę jako nauczyciel matematyki w Liceum Ogólnokształcącym w Jodłowej. 1 sierpnia 1964 r. został przeniesiony do pracy w Wydziale Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Jaśle na stanowisko podinspektora. Równocześnie od 1 września otrzymał 6 godz. jako nauczyciel matematyki w Technikum Chemicznym. Z dniem 1 września 1965 roku, na własną prośbę, został pełnozatrudnionym nauczycielem technikum. W okresie od września 1976 r. do września 1978 r. pełnił funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół Chemicznych, natomiast od 1 września 1978 r. do 31 sierpnia 1990 r. objął stanowisko dyrektora szkoły. 1 września 1990 roku przeszedł na emeryturę, ale jeszcze do września 2005r. pracował w szkole w niepełnym wymiarze godzin. W trakcie pracy odznaczony został Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Kawalerskim Orderem Odrodzenia Polski. W latach 1990 - 1998 pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Jaśle oraz Zarządu Okręgu w Krośnie. W latach 1998 - 2002 był wiceprezesem Zarządu Oddziału ZNP oraz radnym Rady Powiatu.

Józef Porębski - urodził się 31 grudnia 1938 roku w Brzyskach. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Brzyskach, uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach, które ukończył  w 1956 roku. W latach 1956-1962 studiował na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując tytuł magistra chemii. Od 1962r. do 1964r. pracował w KiZPS  w Tarnobrzegu, pełniąc funkcję kierownika zmiany w Zakładzie Produkcji Kwasu Siarkowego. W roku 1964 podjął pracę w Technikum Chemicznym w Jaśle na stanowisku nauczyciela chemii. W latach 1980-1981 studiował na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uzyskując drugi stopień specjalizacji zawodowej. Od 1 września 1990 roku do 31 grudnia 1995 roku pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Chemicznych w Jaśle. Po przepracowaniu 42 lat, z dniem 1 września 2002 roku przeszedł na emeryturę. W czasie pracy zawodowej w charakterze nauczyciela w Technikum Chemicznym, a następnie w Zespole Szkół Chemicznych w Jaśle, prowadził  zajęcia programowe różnych przedmiotów nauczania obowiązujących w siatce godzin nauczania. Od 1964r. był członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Uchwałą Plenum Zarządu Głównego z dnia 20 czerwca 1985 roku został odznaczony Złotą Odznaką ZNP. W latach 1965 - 1989 był członkiem PZPR, a od 1988r. do 1995r. członkiem NSZZ  "Solidarność".

Leon Frodyma - urodził się 1 września 1943 roku w Jaszczwi (woj. krośnieńskie). Szkołę podstawową ukończył w swojej rodzinnej miejscowości. W 1962 roku zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu. Następnie podjął studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach (przemienionej później na Uniwersytet Śląski) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, kierunek fizyka, który ukończył ze stopniem mgr fizyki. Pracę zawodową rozpoczął w 1968 roku jako nauczyciel fizyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaśle. Od 1 września 1969 r. pracował w Technikum Chemicznym w Jaśle. W 1982 r. powierzono mu funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół Chemicznych w Jaśle. Od 4 stycznia 1996 r. do stycznia 2000 r. pełnił funkcję dyrektora. Z dniem 1 września 2001 r. przeszedł na emeryturę. Był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem dla Obronności Kraju.

Marek  Stęgowski - urodził się 21 listopada 1963 r. w Jaśle. Uczęszczał do Zespołu Szkół Chemicznych, studiował na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. W roku 1988 uzyskał tytuł mgr inż. chemii. 1 września rozpoczął pracę w Zespole Szkół Chemicznych jako nauczyciel chemii i chemicznych przedmiotów zawodowych. W latach 1996 - 2000 był wicedyrektorem szkoły. Od 2000 roku objął stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Chemicznych w Jaśle. Jest to również rok, w którym ukończył studia  podyplomowe w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, w zakresie informatyki. W latach 1999 – 2003 prowadził zajęcia dydaktyczne z chemii w jasielskim zamiejscowym ośrodku Wydziału Inżynierii Materiałowej i Robotyki Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Po wejściu Polski do struktur Unii Europejskiej zaangażował się w realizację  różnych projektów, mających na celu rozwijanie współpracy międzynarodowej. Za opracowane projekty szkoła została odznaczona Krajową Odznaką Jakości (2005 i 2007 rok), zdobywając I miejsce w kraju, natomiast w 2008 roku otrzymała najwyższe wyróżnienie, jakim jest Europejska Odznaka Jakości. Za zaangażowanie w pracę jako dydaktyk i wychowawca niejednokrotnie był wyróżniany nagrodą dyrektora szkoły. Dwukrotnie w latach 2002 i 2009 za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej oraz opiekuńczej otrzymał nagrodę Zarządu Powiatu Jasielskiego. W roku 2006 otrzymał nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty za wybitnie osiągnięcia w pracy pedagogicznej, a w 2007 roku odznaczony został Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. W lipcu 2010 roku otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej. Obecnie jest nauczycielem przedmiotów zawodowych i chemii.

Mariusz Pochroń - urodził się 6 marca 1968 roku w Tarnowie. Ukończył magisterskie studia dzienne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym w zakresie fizyki oraz  elektronikę na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pracę zawodową rozpoczął w 1992 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Tuchowie jako nauczyciel fizyki. W 1998 roku podjął pracę w Zespole Szkół Chemicznych w Jaśle jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. W 2010 roku objął obowiązki p.o. dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle, a od 2011 do 2018 roku pełnił funkcję dyrektora. Zaczął kierować szkołą w szczególnym momencie, w obliczu skutków katastrofy, jakiej uległa szkoła w wyniku  powodzi w czerwcu 2010 roku. Dzięki ministerialnym środkom finansowym  przeprowadził zaplanowane remonty budynków szkolnych. W roku 2008 za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej otrzymał nagrodę Zarządu Powiatu Jasielskiego. Obecnie jest nauczycielem przedmiotów zawodowych i fizyki.

 

Agnieszka Chłopek - pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół nr 3 od sierpnia 2018 roku.

 

 

Wicedyrektorzy:

mgr Janina Świstak 1966-1973

mgr Juliusz Jankisz 1976-31.01.1982

mgr Roman Buchała 1976-1978

mgr Stefan Krowiak 1978-1985

mgr inż. Zbigniew Madziarka 01.02.1982-31.08.1982

mgr Leon Frodyma 1982-1996

mgr Anna Graczyk 1985-1987

mgr inż. Józef Wójcik 1987-2007

mgr inż. Marek Stęgowski 1996-2000

mgr Jolanta Łupkowska 2000-2010

mgr Maria Roś 2007-2010

mgr Lucyna Sojka 2010-2011

mgr Łukasz Kluszczyk  2010 - 2018

mgr Halina Gierut od 2018

 

Kierownicy:

laboratorium:

mgr Janina Świstak 1964-1966 oraz 1973-1991

mgr Helena Duda 1966-1967

mgr Janina Szczepanik 1967-1973

mgr Bogumiła Krowiak z-ca kierownika 1972-1973

mgr Tadeusz Kalita z-ca kierownika 1989-1991

mgr Tadeusz Kalita od 1991 nadal

warsztatów szkolnych:

inż. Kazimierz Potera 1976-1983

inż. Edward Zienkiewicz z-ca kierownika 1978-1983

inż. Edward Zienkiewicz 1983-1991

Jerzy Rak z-ca kierownika 1983-1991 oraz 1997-2000

Jerzy Rak 1991-1997

Jan Musiał z-ca kierownika 1991-1997

inż. Paweł Kwiatkowski z-ca kierownika 1997-1998

inż. Paweł Kwiatkowski 1998-2000

 

szkolenia praktycznego:

mgr Kazimierz Polak 1983-1991

mgr Maria Roś 1991-2007

mgr inż. Krystyna Klocek 2007-2010

mgr Maria Roś 2010 - 2018

mgr Andrzej Kukla od 2018

administracyjno-gospodarczy:

inż. Andrzej Juszczyk 1986-1997

Tadeusz Cyrkiel 1997-2005

 
men cke oke ko
powiat miasto jaslo4u jaslonet
bohateron Sklep Komputerowy Optimeks Portal Terazjaslo Telewizja Jasielska
PRDM-JASŁO TV Obiektyw u schabinskiej

Twoja przeglądarka jest zbyt stara aby zobaczyć co tutaj jest!