Start Historia szkoły Historia szkoły
Historia szkoły Drukuj Email
czwartek, 23 lutego 2017 10:59

Historia Zespołu Szkól nr 3

popularnego „Chemika”

im. Stanisława Pawłowskiego

w Jaśle


Historia Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle sięga lat 60-tych XX wieku. Szkoła kształciła wówczas kadrę dla rozwijających się zakładów chemicznych Jasła i w kolejnych latach przeszła kilka transformacji.

Pierwszą szkołą było Technikum Chemiczne, które zostało powołane do życia przez Ministra Oświaty zarządzeniem nr ZS2 – 11/192/62. Placówka rozpoczęła swą działalność
z dniem 1 września 1962 roku. Otworzono wówczas 2 oddziały Technikum Chemicznego.

Tak zaczęła się historia szkoły, jako jednej z niewielu tego typu w województwie rzeszowskim. W mieście powstała kolejna placówka oświatowa. Równocześnie pojawiły się trudne problemy dla szkoły i Jasła. Szkoła nie miała własnych obiektów, tj. budynku szkolnego, warsztatów, laboratorium, internatu.

Zajęcia rozpoczęły się w budynku miejscowego Liceum Ogólnokształcącego, natomiast przedmiot: warsztaty mechaniczne – realizowano w warsztatach Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jaśle.

Początkiem lutego 1965 r. na laboratorium chemiczne zaadoptowano poniemiecki barak mieszczący się przy ul. Bednarskiej 1, który został przystosowany do ćwiczeń z chemii, z preparatyki organicznej i analizy chemicznej.

W następnych latach wzrastała liczba oddziałów i uczącej się młodzieży. W roku szkolnym 1963/64, zgodnie z decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie, utworzono Technikum Chemiczne dla pracujących o kierunku: technologia przemysłu chemicznego.

Dalszy rozwój szkoły zależał od bazy lokalowej. Stąd dyrektor szkoły Ludwik Mac rozpoczął starania mające na celu rozwój placówki, zyskując poparcie władz powiatowych i miejskich oraz miejscowych zakładów przemysłowych.

19 października 1965 roku odbyło się spotkanie dyrektora szkoły z przedstawicielami władz oraz zakładów pracy w sprawie budowy nowych obiektów szkolnych dla Technikum Chemicznego. Z myślą o budowie szkoły powołany został kilkunastoosobowy społeczny komitet budowy Technikum Chemicznego w Jaśle. 16 września 1970 r. społeczny komitet wysłał pismo do Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie otyczące budowy szkoły. Bieżącą troską była sprawa laboratorium mieszczącego się do tej pory w baraku.
Na skutek procesu dekapitalizacji jego stan budził poważne zastrzeżenia. W maju 1970 r. zapadła decyzja o zakazie użytkowania tego obiektu do celów ćwiczeniowych w prowadzonych zajęciach laboratoryjnych.  Uzyskano lokal zastępczy
po Miejskiej Bibliotece Publicznej i przystąpiono do jego przystosowania na potrzeby laboratorium. Nadzór nad całością prac adaptacyjnych sprawował dyrektor szkoły Ludwik Mac, przy bardzo aktywnej pomocy z-cy dyrektora mgr Janiny Świstak i kierownika laboratorium mgr Janiny Szczepanik.

Miejska Rada Narodowa w Jaśle, mając na uwadze bardzo trudne warunki lokalowe szkoły, przydzieliła dla Technikum Chemicznego pomieszczenia po warsztatach mechanicznych Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ul. 3 Maja 1 oraz budynek parterowy znajdujący się przy ul. Staszica. Latem 1971 r. przeprowadzono gruntowny remont obiektu stojącego naprzeciwko poczty. Dyrekcja szkoły dołożyła wszelkich starań, by remont zakończyć w odpowiednim czasie. Przygotowano w nim 5 klas lekcyjnych, w drugim budynku tzw. „pawilonie” istniały 4 pomieszczenia lekcyjne.

Stopniowo rosły mury budynku szkolnego, a w dalszej kolejności warsztatów i laboratorium wraz z halą technologiczną. Widoczny postęp prac na budowie pozwalał myśleć perspektywicznie, stąd dyrektor Ludwik Mac wystąpił z wnioskiem dotyczącym zorganizowania liceum zawodowego o specjalności: operator procesów w przemyśle chemicznym. W odpowiedzi na to Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie, zarządzeniem z dnia 25 maja 1974r. nr KOS II – 021/18/74, zadecydowało o otwarciu Liceum Zawodowego w Jaśle z dniem 1 września 1974 r.

6 marca 1975 r. szkoła otrzymała imię profesora Stanisława Pawłowskiego, wybitnego uczonego, geografa, wielkiego Jaślanina.

11 października 1975 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krośnie nadało szkole prawo posiadania sztandaru.

Technikum Chemiczne stało się szkołą o zasięgu międzywojewódzkim. Świadczył o tym nabór młodzieży nie tylko z województwa krośnieńskiego, lecz także przemyskiego i rzeszowskiego.  Zwiększenie ilości oddziałów było możliwe tylko dzięki perspektywie uruchomienia własnych warsztatów szkolnych, które z dniem 24 sierpnia 1976 r. zostały oddane do użytku. Pozwoliło to na zorganizowanie 1 oddziału Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kierunku: aparatowy procesów chemicznych. Koordynatorem prac organizacyjnych był kierownik warsztatów inż. Kazimierz Potera. W realizowanej inwestycji przewidziano także budowę nowoczesnego laboratorium z halą technologiczną, oddanego do użytku pod koniec  1976 roku.

Zarządzeniem Kuratora Oświaty i Wychowania w Krośnie, mgr Józefa Tofilskiego, z 25 października 1976 r., utworzony został z dniem 1 listopada 1976 r. Zespół Szkół Chemicznych im. profesora Stanisława Pawłowskiego w Jaśle, w skład którego weszły: Technikum Chemiczne, Liceum Zawodowe oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa.
W powołanym zespole istniało 15 oddziałów o łącznej liczbie pięciuset czterdziestu uczniów. Ze względu na zwiększoną liczbę oddziałów, pracowników szkoły i potrzebę ścisłego nadzoru nad działalnością placówki Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krośnie powołało 15 listopada 1976 r. dwóch zastępców dyrektora szkoły: mgr Romana Buchałę i mgr Juliusza Jankisza.

W roku szkolnym 1977/78 zostały zapoczątkowane nowe kierunki nauczania. W Zasadniczej Szkole Zawodowej utworzono kierunek – przetwórstwo owoców i warzyw, w Liceum Zawodowym – mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. Równocześnie uruchomiono Policealne Studium Zawodowe kształcące w zakresie: chemiczna ochrona roślin. Studium funkcjonowało do roku 1981. Ponadto w 1978 r. rozpoczęto kształcenie w ramach Liceum Zawodowego w zawodzie – mechanik przetwórstwa tworzyw sztucznych,zaś od 1982 r. Zasadniczej Szkole Zawodowej doszedł kierunek – kucharz i kelner. W ten sposób szkoła wychodziła naprzeciw zapotrzebowaniom miejscowych zakładów pracy.

Ze względu na potrzebę i chęć dalszego kształcenia się młodzieży kończącej Zasadniczą Szkołę Zawodową w zawodzie: laborant chemiczny, od roku szkolnego 1993/1994 zostało utworzone Technikum Chemiczne o specjalności: technik technologii chemicznej
na podbudowie ZSZ o 3-letnim cyklu kształcenia. W kolejnych latach oferta kształcenia
w tym typie szkoły została rozszerzona o technikum zawodowe – technik technologii żywienia i skierowana do absolwentów ZSZ w zawodzie kucharz i zawodów pokrewnych. Zgodnie z obowiązującymi trendami rozwoju szkolnictwa ponadpodstawowego zmierzającymi w kierunku kształcenia ogólnego, dzięki dużemu zaangażowaniu dyrektora szkoły mgr Leona Frodymy z dniem 1 września 1998 roku utworzono III Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w budynku Zespołu Szkół  Chemicznych w Jaśle ul. Szkolna 23 – decyzja podjęta na podstawie pisma nr KO.III.021/32/98 z dnia 25 sierpnia1998 roku „Akt Założycielski III Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle”, podpisana przez Kuratora Oświaty Wiesława Śnieżka.

Z dniem 1 września 2000 roku nastąpił kolejny krok w kierunku rozszerzenia oferty edukacyjnej szkoły, a mianowicie: Uchwałą nr XX/118/2000 Rady Powiatu Jasielskiego z dnia 31 maja 2000 roku wydano Akt Założycielski Policealnego Studium Zawodowego
w Zespole Szkół Chemicznych w Jaśle. Dzięki tak bogatej ofercie edukacyjnej w latach 1990 – 2000 każdego roku uczęszczało do szkoły od tysiąca dwustu do tysiąca czterystu uczniów (oddziały technikum, liceum zawodowego, liceum ogólnokształcącego, zasadniczej szkoły zawodowej).

W latach 1987 – 2002 zachodziły istotne zmiany na stanowisku dyrektora szkoły. Do roku 1990 funkcję tę pełnił mgr Roman Buchała, od września 1990 roku do grudnia 1995 roku – mgr Józef Porębski, następnie od stycznia 1996 roku do grudnia 1999 roku – mgr Leon Frodyma, a od stycznia 2000 roku funkcję tę powierzono mgr inż. Markowi Stęgowskiemu. Od 2010 roku dyrektorem szkoły jest mgr inż. Mariusz Pochroń. Zmiany również miały miejsce na innych stanowiskach kierowniczych: od roku 1991 kierownikiem laboratorium został mgr Tadeusz Kalita, w tym samym roku funkcję kierownika kształcenia praktycznego objęła mgr Maria Roś.

W przypadku warsztatów szkolnych stanowisko kierownika otrzymał Jerzy Rak (rok 1991), a następnie inż. Paweł Kwiatkowski (rok 1998), który pełnił tę funkcję do sierpnia 2000 roku. Od 1 września 2000 roku warsztaty szkolne ZSCh zostały zlikwidowane, a na ich bazie utworzono odrębną jednostkę – Centrum Kształcenia Praktycznego.

W czerwcu 2010 roku szkołę nawiedziła powódź. Całkowitemu zniszczeniu wraz z wyposażeniem uległ parter budynku szkoły, sala gimnastyczna, laboratorium chemiczne oraz inne pomieszczenia. Bezpośrednio po ustąpieniu żywiołu nauczyciele i pracownicy z dużym zaangażowaniem przystąpili do porządkowania obiektów, a dzięki środkom finansowym i determinacji nowo wybranego dyrektora – mgr inż. Mariusza Pochronia w okresie kilku miesięcy szkoła została odbudowana. Szkoła dysponuje szeroką bazą dydaktyczną i pracowniami, które są systematycznie wzbogacane w specjalistyczny sprzęt. Wpływa to na osiąganie przez młodzież pozytywnych wyników z egzaminów maturalnych i zawodowych. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna gwarantuje bardzo dobre przygotowanie młodzieży do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie lub kontynuowania nauki na studiach. By sprostać reformom i oczekiwaniom środowiska, szkoła ciągle uaktualnia ofertę edukacyjną.

Opracowała: Beata Buchała

 


 
men cke oke ko
powiat miasto jaslo4u jaslonet
bohateron Sklep Komputerowy Optimeks Portal Terazjaslo Telewizja Jasielska
PRDM-JASŁO TV Obiektyw u schabinskiej

Twoja przeglądarka jest zbyt stara aby zobaczyć co tutaj jest!