Start Statut ROZDZIAŁ VIII - Wewnątrzszkolny System Oceniania
ROZDZIAŁ VIII - Wewnątrzszkolny System Oceniania Drukuj Email
środa, 26 stycznia 2011 08:59

ROZDZIAŁ VIII
Wewnątrzszkolny System Oceniania

§ 42

1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.

2.  Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
2) oparcie pracy edukacyjnej na podstawie programowej,
3) wdrażanie uczniów do efektywnej i systematycznej pracy,
4) rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy w dziedzinie edukacji szkolnej,
5) pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia,
6) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
7) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
8) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.
4.  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
5.  Ocenianie uczniów polega na:

1) systematycznym obserwowaniu i dokumentowaniu postępów ucznia w nauce,
2) określeniu poziomu jego osiągnięć w odniesieniu do wymagań edukacyjnych.

6.  Ocenianie wyrażane jest:

1) w stopniach szkolnych,
2) w formie innych informacji zwrotnych udzielanych uczniom i rodzicom (opiekunom prawnym).

7.  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny zachowania,
4)  przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania,
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania,
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

8.  Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

9.  Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego ma obowiązek poinformować uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej    zachowania,
3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania.

§ 43

1. Uczniowie oceniani są wg sześciostopniowej skali z możliwością stosowania skrótów literowych i oznaczeń cyfrowych:

Ocena

Skrót literowy

Oznaczenie cyfrowe

celująca

cel

6

bardzo dobra

bdb

5

dobra

db

4

dostateczna

dst

3

dopuszczająca

dop

2

niedostateczna

ndst

1

 

2.  Oceny bieżące zapisuje się jak w ust.1 z możliwością uwzględniania znaków „+” i „–”.
3. Obok ocen bieżących dopuszcza się wpisywanie w dziennikach lekcyjnych następujących oznaczeń:

1) „0”  – nieobecność na sprawdzianie pisemnym,
2) „nb” – nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach,
3) „np” – nieprzygotowanie do zajęć,
4) „bz” – brak zeszytu,
5) „bzd”  – brak zadania domowego,
6) „bs” – brak stroju na zajęciach wychowania fizycznego lub na innych zajęciach, na których odpowiedni ubiór jest wymagany,
7) „+” – uczeń odpowiedział poprawnie na pojedyncze pytanie lub wykonał prawidłowo zadaną czynność,
8)   „–„ – uczeń nie odpowiedział poprawnie na pojedyncze pytanie lub nie wykonał prawidłowo zadanej czynności,
9) „!” (następujący po ocenie niedostatecznej) – uczeń nie podjął prób rozwiązania zadań lub wykazał się szczególnie niskim poziomem wiedzy lub umiejętności.

Nauczyciel może dopisać datę przy ocenie cząstkowej lub innym dopuszczonym symbolu.

4.  Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne są wyrażone pełną oceną (bez plusów i minusów) i zapisane w pełnym brzmieniu.
5.  Zgodnie ze skalą, obowiązującą podczas klasyfikacji śródrocznej i rocznej, przyjmuje się następujące kryteria poszczególnych stopni szkolnych:

1) stopień „celujący” oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania; są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu,
2) stopień „bardzo dobry” oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania,
3) stopień „dobry” oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowywaniu kolejnych treści kształcenia,
4) stopień „dostateczny” oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może oznaczać jego kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu,
5) stopień „dopuszczający” oznacza, że opanowanie przez ucznia umiejętności i wiadomości przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania jest niewielkie, ale  braki w opanowaniu materiału nie uniemożliwiają uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i  nie utrudniają kształcenia w  zakresie innych przedmiotów,
6) stopień „niedostateczny” oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowywania kolejnych treści danego przedmiotu i  utrudnia kształcenie w zakresie innych przedmiotów.

6.   W przypadku próby niesamodzielnego rozwiązywania zadań klasowych, sprawdzianów, testów, egzaminów oraz odpowiedzi ustnych i zadań domowych, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
7.   W kształceniu zawodowym, które organizowane jest w formie praktycznej nauki zawodu, na warunkach i w trybie określonych w odrębnych przepisach, ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyki zawodowej ustala:

1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, kierownik praktycznej nauki zawodu albo osoba wskazana przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe,
2) w pozostałych przypadkach – nauczyciel lub instruktor praktycznej nauki zawodu, kierownik praktycznej nauki zawodu albo osoba wskazana przez Dyrektora Szkoły, w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe.

 

§ 44

1.  Semestralną i roczną ocenę zachowania ustala się według skali:

1) wzorowe,
2) bardzo dobre,
3) dobre,
4) poprawne,
5) nieodpowiednie,
6) naganne.

2.  Podczas klasyfikacji śródrocznej i rocznej przyjmuje się szczegółowe kryteria oceny  zachowania ucznia:

1) ocenę: „wzorowe” otrzymuje uczeń, który:

a) wyjątkowo pilnie i systematycznie wykonuje obowiązki szkolne, tj.:

- sumiennie przygotowuje się do każdych zajęć szkolnych,
- wytrwale przezwycięża napotkane trudności w nauce i czyni postępy w poznaniu wiedzy przedmiotowej,
- w widoczny sposób rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,
- systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, usprawiedliwia zgodnie z przyjętymi zasadami wszystkie nieobecności w szkole,
- przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy,
- szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły, stara się je wzbogacać,
- dba o podręczniki szkolne, pomoce naukowo-dydaktyczne, książki biblioteczne;

b)   w widoczny sposób identyfikuje się z celami społecznie wartościowymi, tj.:

- wykazuje postawę patriotyczną i bierze czynny udział w uroczystościach szkolnych,
- inspiruje lub bardzo chętnie podejmuje zadania pozalekcyjne na rzecz szkoły, samorządu uczniowskiego i organizacji szkolnych,
- inicjuje pomoc innym, a zwłaszcza kolegom – koleżankom napotykającym trudności w nauce lub osobiście udziela tej pomocy,
- inspiruje i bardzo chętnie wykonuje prace społecznie użyteczne na rzecz szkoły, klasy, środowiska,
- w sposób wyraźny przejawia troskę o mienie szkoły, własność ogólnonarodową i indywidualną,
- posiada poczucie odpowiedzialności za zespół klasowy, potrafi go integrować i współdziałać z nim,
- godzi naukę z pracą społeczną, zainteresowaniami np.: sportowymi, turystycznymi, artystycznymi,

c) wyróżnia się przestrzeganiem norm współżycia szkolnego i społecznego, tj.:

- reaguje na zło, jest uczciwy w codziennym postępowaniu,
- jego sposób bycia jest wzorowy, przejawia szacunek dla starszych ludzi, szanuje rówieśników i młodszych kolegów i koleżanki,
- szanuje język ojczysty, dba o jego kulturę, odznacza się taktem w rozmowach i dyskusjach,
- dba o zdrowie swoje i innych, nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie ulega innym nałogom, pomaga rówieśnikom i młodszym w rezygnacji z nałogu,
- dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu,
- jest ceniony i traktowany jako przykład i wzór do naśladowania;

2) ocenę: „bardzo dobre” otrzymuje uczeń, który:

a) szczególnie pilnie i systematycznie wykonuje obowiązki szkolne, tj.:

- aktywnie uczestniczy w lekcji,
- rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,
- prezentuje szacunek dla cudzych przekonań,
- przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole,
- szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły,
- prezentuje swoje osiągnięcia w środowisku szkolnym i lokalnym,
- wspomaga innych uczniów w odnajdywaniu pozytywnej drogi życiowej,
- w terminie usprawiedliwia opuszczone zajęcia lekcyjne,

b) w widoczny sposób identyfikuje się z celami społecznie wartościowymi, tj.:

- bierze czynny udział w uroczystościach szkolnych,
- wykazuje dociekliwość w rozwiązywaniu problemów,
- chętnie uczestniczy w akcjach zbierania funduszy na rzecz osób potrzebujących organizowanych przez PCK i inne organizacje społeczne,
- współuczestniczy w organizowaniu akademii i imprez szkolnych o charakterze naukowym, kulturalnym, sportowo – turystycznym i rozrywkowym,
- zachęca młodzież do świadomego uczestnictwa w pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska lokalnego;

c) wyróżnia się przestrzeganiem norm współżycia szkolnego i społecznego, tj.;

- świadomie i konsekwentnie przestrzega dyscypliny na lekcjach, przerwach lekcyjnych, imprezach i uroczystościach szkolnych,
- powierzone funkcje w samorządzie szkolnym i szkolnych organizacjach społecznych wypełnia rzetelnie,
- dba o kulturę języka polskiego,
- prezentuje na co dzień wierność wobec własnych przekonań,
- czynnie zwalcza wszelkie przejawy nietolerancji,
- dba o pomoce i mienie szkolne;

3) ocenę: „dobre” otrzymuje uczeń, który:

a) pilnie i systematycznie wykonuje obowiązki szkolne tj.:

- sumiennie przygotowuje się do lekcji,
- przezwycięża napotkane trudności w nauce,
- rozwija swoje zainteresowania przedmiotowe,
- systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne,
- usprawiedliwia terminowo swoje nieobecności,
- przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy,
- szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły;

b) w widoczny sposób identyfikuje się z celami społecznie wartościowymi, tj.:

- chętnie podejmuje pracę na rzecz szkoły, klasy, samorządu szkolnego, organizacji uczniowskich,
- pomaga innym uczniom napotykającym trudności w nauce,
- przejawia troskę o mienie szkoły, własność ogólnonarodową, społeczną i indywidualną,
- identyfikuje się z zespołem klasowym i społecznością szkolną, potrafi z nim współżyć i współdziałać,
- godzi naukę z pracą społeczną;

c) wyróżnia się przestrzeganiem norm współżycia społecznego, tj.:

- reaguje na zło, jest uczciwy w codziennym postępowaniu,
- prezentuje kulturalny sposób bycia, przejawia szacunek dla ludzi starszych, szanuje rówieśników oraz młodszych kolegów i koleżanki,
- szanuje język ojczysty, dba o jego kulturę, odznacza się taktem w rozmowach i dyskusjach,
- dba o zdrowie swoje i innych, nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie ulega innym nałogom,
- pomaga innym kolegom – koleżankom w rezygnacji z nałogów,
- dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu,
- jest ceniony i szanowany przez zespół klasowy, wspólnotę uczniowską i otoczenie;

4) ocenę: „poprawne” otrzymuje uczeń, który:

a) poprawnie wykonuje obowiązki szkolne tj.:

- przygotowuje się do lekcji,
- próbuje przezwyciężać napotykane trudności w nauce,
- systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne,
- przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy,
- dba o podręczniki szkolne, pomoce naukowo-dydaktyczne, książki biblioteczne,
- szanuje dobre tradycje szkoły;

b) identyfikuje się z celami społecznie wartościowymi, tj.:

- wykonuje zlecone zadania pozalekcyjne na rzecz szkoły, samorządu szkolnego, organizacji uczniowskich,
- uczestniczy w pracach społecznie użytecznych na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
- przejawia troskę o mienie szkoły, własność ogólnonarodową i indywidualną,
- współżyje harmonijnie z zespołem klasowym;

c) przestrzega norm współżycia szkolnego i społecznego, tj.:

- reaguje na zło, jest uczciwy w codziennym postępowaniu,
- sposób bycia nie budzi zastrzeżeń, przejawia szacunek dla ludzi starszych, szanuje rówieśników i młodszych uczniów,
- szanuje język ojczysty, dba o jego kulturę, odznacza się taktem w rozmowach i dyskusjach,
- dba o swoje zdrowie i innych, nie ulega nałogom,
- pomaga innym uczniom w rezygnacji z nałogów,
- dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu;

5) ocenę: „nieodpowiednie” otrzymuje uczeń, który:

a) uchybia obowiązkom szkolnym, tj.:

- demonstruje swoje lekceważenie dla przedmiotu i zadań nakładanych przez szkołę,
- nie podejmuje starań, aby poprawić swój stosunek do nauki, domu rodzinnego, samorządu szkolnego,
- nie przestrzega dyscypliny, nie uczęszcza systematycznie na zajęcia szkolne, bezzasadnie opuszcza pojedyncze lekcje,
- nie zawsze dba o podręczniki, pomoce naukowe, książki biblioteczne;

b) obojętnie reaguje na cele społecznie wartościowe, tj.:

- przejawia lekceważenie dla prac społecznie użytecznych na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
- nie szanuje cudzej własności,
- lekceważy ustalenia zespołu klasowego;

c) nie przestrzega podstawowych norm współżycia szkolnego i społecznego, tj.:

- nie jest uczciwy w codziennym postępowaniu, kłamie, nie chce uznać swoich błędów, nie reaguje na zabiegi wychowawcze,
- nie dba o mowę ojczystą, w sposób wulgarny demonstruje swój agresywny stosunek do otoczenia,
- nie objawia szacunku dla starszych i rówieśników, lekceważy młodszych kolegów,
- pali papierosy, używa alkoholu lub narkotyków,
- nie dba o wygląd oraz higienę osobistą,
- nie próbuje zmienić swego postępowania, nie reaguje na zabiegi wychowawcze szkoły i domu rodzinnego lub wręcz je odrzuca;

6) ocenę: „naganne” otrzymuje uczeń, który:

a) w rażący sposób uchybia obowiązkom szkolnym, tj.:

- wykazuje wyraźne zaniedbania w nauce,
- demonstruje lekceważący stosunek do zadań nakładanych przez wychowawcę, nauczycieli przedmiotów,
- bez usprawiedliwienia opuszcza pojedyncze lub kolejne lekcje,
- notorycznie spóźnia się na zajęcia lekcyjne,

b) nie identyfikuje się z celami społecznie wartościowymi, tj.:

- przejawia lekceważący stosunek do prac społecznie użytecznych na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
- dokonuje kradzieży lub niszczenia mienia szkolnego, własności uczniowskiej;

c) nie przestrzega podstawowych norm współżycia szkolnego i społecznego, tj.:

- prezentuje agresywną postawę w stosunku do uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, osób starszych,
- nie przestrzega  dyscypliny w czasie przerw, na lekcjach, imprezach i uroczystościach szkolnych,
- nie dba o higienę osobistą,
- pali papierosy, spożywa alkohol lub używa narkotyki,
- ulega innym nałogom.

3.  W celu sprawnego i czytelnego ustalenia oceny z zachowania ustala się system punktowy z zastosowaniem następujących zasad przeliczenia zdobytych przez ucznia punktów na oceny:

1. ocena : „wzorowe”   co najmniej 360 punktów,
2. ocena : „bardzo dobre” od 300 do 359 punktów
3. ocena : „dobre” od 240 do 299 punktów
4. ocena : „poprawne” od 180 do 239 punktów
5. ocena : „nieodpowiednie” od 100 do 179 punktów
6. ocena : „naganne” poniżej 100 punktów

przy czym system punktowy stanowi jedynie wytyczne do ustalenia oceny zachowania, a końcowa ocena musi być zgodna z wynikami postrzegania regulaminu i postawy ucznia            w szkole oraz poza nią, z zastrzeżeniem ust. od 8 do 10.
4.  Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje 200 punktów, do których dodaje się punkty dodatnie i punkty ujemne oceniające jego zachowanie w ciągu semestru.


5.  Punkty dodatnie otrzymuje uczeń za:

1) za wzorową frekwencję (dopuszcza się do 2 godzin nieobecności usprawiedliwionej)  –     70 punktów,
2) za dobrą frekwencję (dopuszcza się do 30 godzin nieobecności usprawiedliwionej) – 30 punktów,
3) za działalność w samorządzie szkolnym – do 25 punktów,
4) za działalność w samorządzie klasowym w zależności od aktywności – od 5 do 20 punktów,
5) za udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych, w zależności od wkładu pracy – od 5 do 30 punktów,
6) za redagowanie gazetki klasowej (szkolnej) – 10 punktów,
7) za udział w konkursie szkolnym – 10 punktów za każdy konkurs,
8) za udział w konkursach lub zawodach pozaszkolnych – 20 punktów za każdy konkurs,
9) za udział w zawodach sportowych -5 punktów za każdy, ale nie więcej niż 30 punktów,
10) za uczestnictwo w organizowaniu imprez klasowych – od 10 do 30 punktów,
11) za udzielanie pomocy koleżeńskiej w nauce sporadycznie – 20 punktów,
12) za udzielanie stałej pomocy koleżeńskiej w nauce –50 punktów,
13) za pracę na rzecz szkoły, w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych oraz udział w uroczystościach pozaszkolnych i akcjach charytatywnych – od 5 do 100 punktów za każdą organizację lub udział,
14) za średnią ocen co najmniej 4,0 – 20 punktów,
15) za aktywność na lekcjach – 20 punktów,
16) za kulturę osobistą (w szczególności pozytywne zachowanie w stosunku do dyrekcji, nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów) – od 5 do 20 punktów,
17) za aktywny udział rodziców w życiu szkoły i klasy – od 5 do 20 punktów,
18) za reprezentowanie szkoły podczas uroczystości państwowych i kościelnych w dniach wolnych od nauki – 50 punktów,
19) za regularne płacenie składek na rzecz organizacji szkolnych – do 50 punktów, a w semestrze kończącym szkołę – do 100 punktów,
20) za udział w zbiórce surowców wtórnych  od 30 do 150 punktów

6.  Punkty ujemne otrzymuje uczeń za:

1) spóźnienie się na lekcję, z wyłączeniem spóźnień na pierwszą lekcję uczniów dojeżdżających do szkoły powyżej 5 km – 1 punkt,
2) nieobecność nieusprawiedliwioną na zajęciach – 5 punktów,
3) negatywną uwagę o zachowaniu wpisaną przez nauczyciela do dziennika lub zeszytu uwag – 10 punktów,
4) palenie papierosów w tym e-papierosów na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie terenu szkoły – 50 punktów,
5) picie alkoholu, używanie narkotyków – 100 punktów,
6) agresywne, wulgarne zachowanie się wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły – 100 punktów,
7) stosowanie przemocy, kradzież, wyłudzanie pieniędzy, deprawowanie rówieśników – 100 punktów,
8) przeklinanie, używanie wulgaryzmów – 50 punktów,
9) niszczenie mienia szkolnego – 100 punktów,
10) ucieczka klasy z kilku lekcji – 70 punktów (dla każdego ucznia),
11) ucieczka klasy z jednej lekcji – 30 punktów (dla każdego ucznia),
12) nieprzestrzeganie obowiązku noszenia obuwia zastępczego – 30 punktów,
13) nieodpowiedni strój – 20 punktów; odpowiedni strój oznacza:

- spódnice i spodnie, co najmniej do kolan,
- zasłonięty brzuch, plecy i dekolt,
- strój czysty,
- na egzaminy maturalne i zawodowe: garnitur dla chłopców, garsonka, kostium, biała bluzka dla dziewcząt,

14) opuszczenie budynku lub terenu szkolnego – 20 punktów,
15) brak identyfikatora – 15 punktów,
16) używanie w czasie zajęć telefonu komórkowego oraz sprzętu nagrywającego w czasie zajęć lub poza nimi na terenie szkoły bez zgody nagrywanego – 50 punktów,
17) naruszenie ogólnie przyjętych zasad moralnych i etycznych – 20 punktów

7.   Ocena roczna zachowania jest ustalana na podstawie średniej arytmetycznej punktów z okresów pierwszego i drugiego.
8.   Uczeń nie otrzymuje wzorowej oceny zachowania, jeżeli otrzymał powyżej 40 punktów ujemnych w semestrze.
9.    Uczeń nie otrzymuje bardzo dobrej oceny  zachowania, jeżeli otrzymał powyżej 80 punktów ujemnych w semestrze.
10. Uczeń nie otrzymuje dobrej oceny  zachowania, jeżeli otrzymał powyżej 120 punktów ujemnych w semestrze.
11.  Uczeń, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu, nie może mieć oceny zachowania wyższej niż poprawne.
12.  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
13.  Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy biorąc pod uwagę opinię uczniów oraz nauczycieli i informuje ucznia o ustalonej ocenie.
14.  Uczniowi, który spełnia obowiązek nauki poza szkołą, nie ustala się oceny zachowania.

§ 45

1.  Na ocenę z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych mają wpływ pisemne i ustne formy wypowiedzi ucznia, którą ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
2.  Przewidywaną ocenę śródroczną lub roczną nauczyciel wpisuje w ostatnią rubrykę ocen cząstkowych dziennika lekcyjnego z danego przedmiotu.
3.  Ustala się następujące formy sprawdzania stopnia opanowania wiadomości i umiejętności:

1) prace obowiązkowe:

a) sprawdzian wiadomości i umiejętności (testy, kartkówki, prace klasowe),
b) wypowiedź pisemna (10-15 min.),
c) wypowiedź ustna,
d) praktyczne wykonanie zadania,
e) praca domowa pisemna, ustna, praktyczna,
f) prowadzenie zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń,
g) praca na lekcji;

2)   prace dodatkowe:

a) prace domowe dla chętnych (pisemne, ustne, praktyczne),
b) prace metodą projektów (długoterminowe),
c) udział w konkursach tematycznie związanych z przedmiotem;

3)   inne, w tym sprawdziany semestralne z przedmiotów.

4. Nauczyciel powinien przechowywać prace pisemne uczniów do dnia uzyskania świadectwa promocyjnego lub ukończenia szkoły w przypadku uczniów kończących szkołę.


§ 46

1.   Oceny poziomu wiedzy i umiejętności  powinny być dokonywane systematycznie i w różnych formach, w warunkach zapewniających ich obiektywność.
2.   W przypadku nieobecności na pisemnej pracy klasowej uczeń ma obowiązek ustalić z nauczycielem formę i termin zaliczania materiału objętego sprawdzianem. Niewywiązanie się z tego obowiązku może mieć wpływ na ocenę klasyfikacyjną, powodując jej obniżenie.
3.   W ciągu tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż trzy sprawdziany pisemne inne niż wymienione w ust.4.– a w ciągu dnia nie więcej niż jeden.
4.    Sprawdzian „kartkówka” może dotyczyć tylko materiału z trzech ostatnich lekcji, a jego czas przeprowadzania nie może przekroczyć 20 minut. Nie musi być wcześniej zapowiadany. Ocena z tego sprawdzianu może być uważana za równoznaczną z oceną z odpowiedzi ustnej.
5.    Sprawdzian obejmujący szerszy zakres materiału, tj. taki , o którym mowa w ust. 3., powinien być zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
6.   Oceniony sprawdzian lub ocenioną pracę pisemną uczeń powinien otrzymać do wglądu w okresie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty oddania danej pracy do sprawdzenia.
7.    Oceniony sprawdzian lub ocenioną pracę pisemną nauczyciel udostępnia rodzicom (prawnym opiekunom) na ich prośbę. Nauczyciel nie może odmówić rodzicom (prawym opiekunom) ucznia wglądu do sprawdzianów i prac pisemnych.
8.    Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z pisemnego sprawdzianu obejmującego szerszy zakres wiedzy, o którym mowa w ust. 3., ma prawo do poprawy oceny w terminie uzgodnionym z nauczycielem danego przedmiotu oraz w formie wybranej przez nauczyciela.

9.   Jeżeli liczba godzin danych zajęć edukacyjnych w tygodniu wynosi jeden, uczeń ma prawo jeden raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, bez podania przyczyny. W przypadku liczby godzin większej niż jeden, uczeń ma prawo 2 razy zgłosić nieprzygotowanie w semestrze. Zgłoszenie nieprzygotowania nie dotyczy lekcji, na której nauczyciel przeprowadza zapowiedziany wcześniej sprawdzian z szerszego zakresu materiału.
10.  Nieprzygotowanie do lekcji oznacza, że uczeń:

1) może nie mieć zeszytu,
2) może nie mieć odrobionego zadania domowego,
3) może być nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej,
4) może być nieprzygotowany do niezapowiedzianego sprawdzianu.

11. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
12. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia w wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
13. W przypadku  ucznia, o którym mowa w ust.12, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
14. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
15.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
16. Dla uczniów u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, wywołane zaburzeniami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia), potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez poradnię psychologiczno pedagogiczną, stosuje się:

1) dłuższy czas na rozwiązywanie zadań wymagających sprawnego czytania i pisania,
2) prace pisemne ucznia ocenia się tylko pod względem merytorycznym, nie ocenia pod względem graficznym i ortograficznym,
3) zadawanie częstych krótkich pytań dotyczących omawianego tematu w celu większej aktywizacji ucznia na lekcji,
4) stosowanie pochwał nawet za niewielkie osiągnięcia w celu motywowania ucznia do pracy i wysiłku umysłowego,
5) indywidualne traktowanie ucznia dyslektycznego i stawianie mu wymagań stosowanie do jego możliwości,
6) w razie potrzeby ocenianie ucznia na podstawie jego wypowiedzi ustnych,
7) egzekwowanie od ucznia zadań samodzielnie przygotowanych bądź rozwiązanych w domu,
8) w razie konieczności umożliwienie uczniowi korzystania z komputera przy wykonaniu zadań pisemnych.

 § 47

1. Przed zakończeniem każdego z semestrów Rada Pedagogiczna zatwierdza na konferencjach klasyfikacyjnych odpowiednio śródroczne i roczne oceny uczniów osiągnięte z poszczególnych przedmiotów nauczania.
2.  W przypadku zdawania przez uczniów egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych oceny,     o których jest mowa w ust.1., w razie potrzeby mogą być zatwierdzane przez Radę Pedagogiczną na dodatkowych posiedzeniach.   
3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją ustnie, a w przypadku pisemnego wniosku rodziców (prawnych opiekunów) uzasadnia pisemnie  w terminie do 3 dni.
4.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
5.  Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii i pisemnego wniosku przedłożonego do dyrektora szkoły przez rodziców (prawnych opiekunów).
6.  Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
7.  Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół  ponadgimnazjalnych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą ocenę klasyfikacyjną.
8.  Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych wg skali określonej w statucie szkoły oraz oceny zachowania.
9.  Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym określonych w szkolnym programie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz ocen zachowania wg skali określonej w Statucie Szkoły.
10.  Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawcy klas.
11. Wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na spotkaniu z rodzicami o przewidywanej ocenie niedostatecznej z miesięcznym wyprzedzeniem przed klasyfikacją śródroczną i roczną, a w przypadku klasyfikacji rocznej klas maturalnych –  do końca marca. W przypadku nie zgłoszenia się rodziców (prawnych opiekunów) na spotkanie z wychowawcą, poinformowanie o przewidywanych ocenach może nastąpić podczas indywidualnej rozmowy lub za pomocą korespondencji.
12.  Najpóźniej na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel przedmiotu informuje ucznia o przewidywanej dla niego ocenie rocznej.
13.  Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawcy klas podczas spotkania z rodzicami są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o wpisanych do dziennika lekcyjnego przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie 6 dni przed ich zatwierdzeniem.
14.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w następnym dniu roboczym po spotkaniu o którym mowa w ust. 13 zgłosić pisemny wniosek do Dyrektora Szkoły o podwyższenie proponowanej oceny rocznej, z zastrzeżeniem ust.16.
15.  Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o utrzymaniu proponowanej oceny, o której jest mowa          w ust. 13, lub wyznaczeniu egzaminu sprawdzającego po konsultacji z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne.
16.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), mogą ubiegać się o podwyższenie w formie egzaminu sprawdzającego rocznej oceny klasyfikacyjnej, jeżeli spełnia poniższe kryteria:

1) z danych zajęć edukacyjnych ma frekwencję przekraczającą 90 %,
2) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności na lekcjach danego przedmiotu,
3) w przypadku zmiany klasy w wyznaczonym terminie uzupełnił oraz zaliczył różnice programowe,
4) przystąpił do wszystkich zapowiedzianych prac pisemnych (w przypadku usprawiedliwionej nieobecności zaliczył je w terminie wyznaczonym przez nauczyciela),
5) średnia arytmetyczna z danych zajęć edukacyjnych liczona wyłącznie z ocen uzyskanych z odpowiedzi ustnych i sprawdzianów – liczona bez znaków „+” i „-” jest o ponad 0,5 wyższa niż przewidywana ocena z danych zajęć edukacyjnych.

17.  Dyrektor Szkoły, po konsultacji z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne, podejmuje decyzję o utrzymaniu proponowanej oceny, o której mowa w ust. 13., lub wyznaczeniu egzaminu sprawdzającego. Egzamin odbywa się nie później niż dzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
18.  W przypadku odmowy wyznaczenia egzaminu sprawdzającego, informację w formie pisemnej przekazuje zainteresowanym stronom.
19.  Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej i ustnej – z wyjątkiem technologii informacyjnej, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

20.  Dyrektor powołuje komisję do przeprowadzenia tego egzaminu. W jej skład wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

21.  Nauczyciel, który wystawił uczniowi roczną ocenę klasyfikacyjną, może być zwolniony z udziału w pracach komisji powołanej do egzaminu sprawdzającego – na własną prośbę lub też w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Decyduje o tym Dyrektor Szkoły, który jednocześnie powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego taki sam przedmiot, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
22.  Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający:

1) skład komisji,
2) termin egzaminu,
3) wynik egzaminu sprawdzającego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół przechowuje nauczyciel przedmiotu do końca roku szkolnego.

§ 48

1.  Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brakuje podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2.  Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny, przy czym uczeń lub rodzic (prawny opiekun) powinien złożyć pisemną prośbę z uzasadnieniem do Dyrektora szkoły najpóźniej w dniu poprzedzającym roczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.
3.  Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub jego rodziców (prawnych opiekunów) – Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, przy czym wniosek ten wraz z uzasadnieniem winien być złożony do Dyrektora Szkoły najpóźniej w dniu poprzedzającym roczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.
4.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń;

1) realizujący indywidualny tok nauki lub program nauki,
2) spełniający obowiązek nauki poza szkołą.

5.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6.  Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się oceny zachowania.
7.  Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
8.  Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt.1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
2) dwóch nauczycieli danych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, lub jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
14.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający                 w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których jest mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym w ust. 2 pkt 2 – skład komisji,
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
3) skład komisji,
4) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
5) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny,
6) ocenę ustaloną przez komisję.

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
15.  W przypadku nieobecności ucznia na egzaminie klasyfikacyjnym – uczeń usprawiedliwia swoją nieobecność wyłącznie na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Zaświadczenie to winno być dostarczone do szkoły nie później niż w drugim dniu licząc od dnia egzaminu. Nieprzekazanie w tym terminie zaświadczenia lekarskiego jest równoznaczne z rezygnacją ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) z ubiegania się o uzyskanie oceny klasyfikacyjnej.
16.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później jednak niż w ostatnim tygodniu ferii letnich.
17.  Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności Szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.
18. Dla  ucznia  szkoły prowadzącej  kształcenie zawodowe  nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na zorganizowanie przez Szkołę zajęć umożliwiających uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.
19.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
20. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła – a w szczególności nauczyciel danego przedmiotu – w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.


§ 49

1.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 50.
2.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 50 i § 51 ust. 1.
3.  Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 50.

§ 50


1.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
2.  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny – Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna.

3.  Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.2. Termin sprawdzianu, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4.  W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze   – jako przewodniczący komisji.
             b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
             c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.
                    

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze
          –  jako przewodniczący komisji,
 b) wychowawca klasy,
 c) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w danej szkole,
 e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w danej szkole,
 f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 g) przedstawiciel rady rodziców.

5.  Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły..
6.  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z  zastrzeżeniem § 51 ust. 1.
7.  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

      a) skład komisji,
      b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
      c) zadania (pytania) sprawdzające,
      d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

      a) skład komisji.
      b) termin posiedzenia komisji
      c) wynik głosowania,
      d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8.  Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9.  W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie– uczeń usprawiedliwia swoją nieobecność wyłącznie na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Zaświadczenie to winno być dostarczone do szkoły nie później niż w drugim dniu licząc od dnia egzaminu. Nieprzekazanie w tym terminie zaświadczenia lekarskiego jest równoznaczne z rezygnacją ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) z ubiegania się  o uzyskanie wyższej oceny klasyfikacyjnej.
10.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
11.  Przepisy ust. 1-10 stosuje się również w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.


§ 51

1.  Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2.  Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej – z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3.  W przypadku realizacji przez ucznia kształcenia zawodowego, egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.
4.  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5.  Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

6.  Nauczyciel, który wystawił uczniowi niedostateczną końcową ocenę klasyfikacyjną, może być zwolniony z udziału w pracach komisji powołanej do egzaminu poprawkowego – na własną prośbę lub też w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Decyduje o tym Dyrektor Szkoły, który jednocześnie powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego taki sam przedmiot, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7.  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji,
2) termin egzaminu,
3) pytania egzaminacyjne,
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. W przypadku nieobecności ucznia na egzaminie poprawkowym – uczeń usprawiedliwia swoją nieobecność wyłącznie na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Zaświadczenie to winno być dostarczone do szkoły nie później niż w drugim dniu licząc od dnia egzaminu. Nieprzekazanie w tym terminie zaświadczenia lekarskiego jest równoznaczne z rezygnacją ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) z ubiegania się o uzyskanie pozytywnej oceny klasyfikacyjnej.
9. Uczeń, który z  przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił  do egzaminu  poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później jednak niż do końca września.
10.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy     programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust.11.
11.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te podstawowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane  w klasie programowo wyższej.

§ 52

1.  Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 51 ust. 11 i  § 52
ust. 2.
2.  Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
3.  Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.1, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
4.  Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.
5. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeśli uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej ze wszystkich zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych oraz z religii lub etyki, na które uczęszczał i przewidzianych w planie nauczania na dany rok szkolny średnią ocen co najmniej 4,75 i otrzymał co najmniej bardzo dobre zachowanie.
6.  Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeśli uzyskał w wyniku klasyfikacji końcowej ze wszystkich zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych oraz z religii lub etyki, na które uczęszczał, co najmniej średnią ocen 4,75 i otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.


§ 53

1.  Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
2.  W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
3.  Uczeń zwolniony jest zobowiązany do obecności na zajęciach lub na prośbę rodziców (prawnych opiekunów), skierowaną na piśmie do dyrektora szkoły, uczeń może być zwolniony z pierwszej lub ostatniej lekcji wychowania fizycznego.

 

 
men cke oke ko
powiat miasto jaslo4u jaslonet
bohateron Sklep Komputerowy Optimeks Portal Terazjaslo Telewizja Jasielska
PRDM-JASŁO TV Obiektyw u schabinskiej

Twoja przeglądarka jest zbyt stara aby zobaczyć co tutaj jest!