Start
Regulamin szkolnego konkursu -Odnawialne źródła energii
środa, 27 listopada 2013 22:26

 Postanowienia ogólne

§1

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pt. „Odnawialne źródła energii”, zwany dalej Konkursem.

2. Konkurs ma zasięg szkolny.

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas Zespołu Szkół nr 3 .

4. Konkurs składa się z jednego etapu.

 

Cele Konkursu

§2

1. Popularyzacja wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii.

2. Zwrócenie uwagi na istotną rolę jaka powinna odgrywać energia przyjazna środowisku.

3. Kształtowanie wśród młodych ludzi poczucia odpowiedzialności za środowisko, znajdowania rozwiązań sprzyjających rozwojowi ekoenergetyki.

4. Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii: biomasy, wody, wiatru, słońca i energii wnętrza Ziemi.
5. Stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania wiedzy z obszaru OZE.


Założenia Organizacyjne

§3

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół nr 3 w Jaśle zwany dalej Organizatorem.

2. Uczestnikiem Konkursu jest: uczeń.

3. Konkurs w kategorii plakat lub ulotka należy złożyć do dnia 10.01.2014r.

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w ciągu 10 dni od dnia jego przeprowadzenia i złożenia prac.

5. Wszelkie informacje o Konkursie zostaną opublikowane na stronach internetowych: www.zs3.jaslo.pl

 

Zasady uczestnictwa w Konkursie

§4

1. Konkurs jest indywidualny

2. Konkurs skierowany jest uczniów klas I – IV techników

3. Konkurs przeprowadzony będzie w kategorii  – plakat, ulotka

 

Zasady konkursu i kryteria oceniania

§5

 

1. Udział w Konkursie jest indywidualny.
2. Uczestnik Konkursu może być autorem tylko jednej pracy.
3. Praca konkursowa może mieć formę plakatu lub ulotki.
4. Praca – plakat  może mieć dowolną formę plastyczną, jednak jej rozmiary powinny być wykonane w formacie A3/A2/A1
5. Praca – ulotka  może mieć dowolną formę plastyczną,  jej rozmiary powinny być wykonane w formacie nie większym niż A4, może być wykonana również w formie elektronicznej.
6. Kryterium wyboru najlepszych prac będzie: pomysłowość, zgodność z tematyką, estetyka wykonania, zaangażowanie, oryginalność i jasność przekazu, staranność wykonania.
7. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.
8. Prace nagrodzone mogą zostać wykorzystane przez organizatora do upublicznienia na stronie Internetowej, w publikacjach itp.
 

Zakres problematyki konkursu

§6


1. Zagadnienia do konkursu obejmują następujące treści: odnawialne źródła energii, pojęcie energetyki niekonwencjonalnej, energia słoneczna, energia wiatru, energia geotermalna, energia wodna, energia pochodząca z biomasy, odnawialne źródła energii.

 

Uwagi końcowe

§7

1. Prace pozostają do dyspozycji organizatora, który ma prawo do wykorzystania ich na wybranych przez siebie polach ekspozycji w nieograniczonym zakresie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych uczestników konkursu.

Organizatorzy:


mgr inż. Małgorzata Czajka

mgr inż. Barbara Jaworska

 

 

 

 
men cke oke ko
powiat miasto jaslo4u jaslonet
bohateron Sklep Komputerowy Optimeks Portal Terazjaslo Telewizja Jasielska
PRDM-JASŁO TV Obiektyw u schabinskiej

Twoja przeglądarka jest zbyt stara aby zobaczyć co tutaj jest!