Start Statut ROZDZIAŁ IX - Organizacja praktycznej nauki zawodu oraz zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego
ROZDZIAŁ IX - Organizacja praktycznej nauki zawodu oraz zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego Drukuj Email
poniedziałek, 02 grudnia 2019 22:51

ROZDZIAŁ IX
Organizacja praktycznej nauki zawodu oraz zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego

 

§ 59

 1. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.
 2. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów w celu opanowania przez nich umiejętności  zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.
 3. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
 4. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla danego zawodu.
 5. Całość kształcenia praktycznego organizuje i czuwa nad jego przebiegiem Kierownik szkolenia praktycznego.
 6. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w pracowniach zajęć praktycznych, Centrum Kształcenia Zawodowego oraz w odpowiednich dla poszczególnych zawodów zakładach pracy.
 7. Praktyczna nauka zawodu realizowana w zakładach pracy i Centrum Kształcenia Zawodowego odbywa się na mocy umów zawartych między szkołą a instytucją prowadzącą szkolenie praktyczne.
 8. Praktyczna nauka zawodu jest prowadzona w grupach lub indywidualnie tak by umożliwić realizację programu nauczania dla danego zawodu i uwzględnić przepisy bhp oraz warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.
 9. Zasady odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych określają stosowne regulaminy.
 10. Naukę zawodu w pracowniach zajęć praktycznych i Centrum Kształcenia Zawodowego prowadzą nauczyciele zawodu, a w zakładach pracy opiekunowie praktyk zawodowych.
 11. Szkoła wspólnie z instytucjami lub zakładami pracy prowadzącymi szkolenie praktyczne określa zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego.
 12. Szkoła wspólnie z pracodawcami zapewnia opiekę wychowawczą uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu.
 13. Zajęcia praktyczne organizuje się w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 14. Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu posiadają dzienniczek zajęć praktycznych, aktualne ubezpieczenie i zaświadczenie lekarskie stosowne do kierunku nauczania.
 15. Praktykanci odbywają praktykę zgodnie z programem dla właściwego zawodu.
 16. W czasie odbywania zajęć praktycznych kierownik praktycznej nauki zawodu współpracuje z pracodawcą w zakresie: dyscypliny pracy uczniów, zgodności prowadzenia zajęć z programem, prowadzenia dokumentacji.
 
men cke oke ko
powiat miasto jaslo4u jaslonet
bohateron Sklep Komputerowy Optimeks Portal Terazjaslo Telewizja Jasielska
PRDM-JASŁO TV Obiektyw u schabinskiej

Twoja przeglądarka jest zbyt stara aby zobaczyć co tutaj jest!