Start Statut ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne
ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne Drukuj Email
środa, 26 stycznia 2011 23:28

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne


§ 1

Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle, zwany dalej Szkołą, jest publiczną Szkołą ponadgimnazjalną.

§ 2

Siedzibą Szkoły jest budynek przy ulicy Szkolnej nr 23 w Jaśle.

§ 3

1.  Szkoła używa nazwy: Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle.
2.  Ustalona nazwa Szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.

§ 4

Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Jasielski.

§ 5

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

§ 6

1. W skład Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle wchodzą:

1) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych trzyletnie w formie stacjonarnej i zaocznej. Zajęcia ze słuchaczami kształcącymi się w formie stacjonarnej odbywają się przez cztery dni w tygodniu, a w formie zaocznej dwa razy w tygodniu. Ukończenie Szkoły umożliwia nabycie wykształcenia średniego oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;

2) Technikum nr 3 w Jaśle. Jest to czteroletnia ponadgimnazjalna szkoła publiczna kształcąca w oddziałach jednozawodowych lub wielozawodowych, której ukończenie daje wykształcenie średnie oraz umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i otrzymanie tytułu technika po zdaniu egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;

3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Jaśle. Jest to ponadgimnazjalna szkoła publiczna o trzyletnim okresie nauczania, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego;


2. W szkołach wymienionych w ust. 1 dopuszcza się możliwość tworzenia innych profili kształcenia zgodnie z przepisami w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego oraz zawodów zgodnie z przepisami w sprawie klasyfikacji zawodów.

 

 

 
men cke oke ko
powiat miasto jaslo4u jaslonet
bohateron Sklep Komputerowy Optimeks Portal Terazjaslo Telewizja Jasielska
PRDM-JASŁO TV Obiektyw u schabinskiej

Twoja przeglądarka jest zbyt stara aby zobaczyć co tutaj jest!