Start Statut ROZDZIAŁ II - Cele i zadania Szkoły
ROZDZIAŁ II - Cele i zadania Szkoły Drukuj Email
środa, 26 stycznia 2011 23:26

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Szkoły

§ 7

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 07. 09. 1996 r. (Dz. U Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, uwzględniając program wychowawczy Szkoły oraz program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska szkolnego, a w szczególności:

1) umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia danej szkoły, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości lub uzyskanie tytułu zawodowego w danym zawodzie,
2) zapewnia absolwentom gimnazjów dostęp do szkół ponadgimnazjalnych: zawodowych
i ogólnokształcących oraz zasadniczej szkoły zawodowej,
3) zapewnia uczniom możliwość uzyskania wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych zgodnych z kierunkiem kształcenia, który realizują,
4) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wybrania zawodu poprzez działania w zakresie doradztwa zawodowego, których koordynatorem jest Kierownik Szkolenia Praktycznego,
5) umożliwia wybór kierunku dalszego kształcenia oraz przyszłego zawodu dzięki wewnątrzszkolnemu systemowi doradztwa zawodowego poprzez:

a) spotkania z przedstawicielami szkół wyższych,
b) współpracę z uczelniami wyższymi np. poprzez udział w dniach otwartych uczelni,
c) współpracę ze szkołami policealnymi, zakładami pracy, Powiatowym Urzędem Pracy, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi podmiotami w zakresie orientacji zawodowej,
d) organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów, doradcami zawodowymi Powiatowego Urzędu Pracy, psychologami i pedagogami w związku z wyborem kierunku kształcenia,
e) godziny do dyspozycji wychowawcy poświęcone preorientacji zawodowej,
f) wykorzystanie informatorów o szkołach wyższych i studiach policealnych,
g) przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

6) zapewnia możliwość zdobywania umiejętności i sprawności potrzebnych do samodzielnego korzystania z zasobów wiedzy, samokształcenia i podwyższania kwalifikacji zawodowych,
7) kształtuje środowisko wychowawcze w oparciu o opracowany program wychowawczy sprzyjający realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty oraz chrześcijański system wartości, z uwzględnieniem wieku uczniów,
8) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości.

 § 8

Szkoła zapewnia i umożliwia swoim uczniom:

1) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i regionalnej,
2) tolerancję światopoglądową i wyznaniową,
3) pomoc pedagogiczną i psychologiczną,
4) pomoc w stwarzaniu warunków uczenia się uczniom niepełnosprawnym i mającym trudności w nauce,
5) warunki do realizowania indywidualnego toku nauczania przez uczniów wybitnie zdolnych,
6) warunki rozwijania zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych i nieobowiązkowych,
7) zdobywanie wiedzy o społecznych i technologicznych uwarunkowaniach rozwoju narodu i państwa,
8) uzyskanie wiedzy o związku kultury polskiej z kulturą światową,
9) poznawanie różnych systemów wartości chrześcijańskich i innych reprezentujących je ideologii i doktryn, norm postępowania i zachowań jako podstaw kształtowania własnego miejsca w społeczeństwie,
10) zdobywanie umiejętności wdrażania racjonalnej organizacji własnej i opracowania metod
i technik samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych,
11) rozwijanie własnych uzdolnień, zainteresowań i motywacji do nauki i pracy oraz aktywności zawodowej,
12) kształtowanie poszanowania prawa, godności własnej osoby i drugiego człowieka oraz osobistej rzetelności, życzliwości i odpowiedzialności,
13) wyrobienie przekonania o podmiotowym i społecznym charakterze egzystencji człowieka, o potrzebie osobistego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej, środowiska, regionu, państwa,
14) bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki,
15) opiekę osieroconym, pozbawionym częściowo opieki rodzicielskiej a także pozostającym w trudnej sytuacji życiowej,
16) pomoc socjalną dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej. Rada Rodziców przyznaje zapomogi losowe, dofinansowania do wycieczek i obozów,
17) możliwość zdobywania wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,
18) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
19) rozwijanie skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, przygotowanie do publicznych wystąpień,
20) przyswajanie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów,
21) traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
22) rozwijanie tożsamości europejskiej budowanej na gruncie miłości do małej i dużej ojczyzny,
23) zapewnia podstawową opiekę medyczną,
24) w realizacji celów i zadań współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo  i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

§ 9

1. Statutowe cele i zadania Szkoła realizuje współpracując z rodzicami uczniów, organami samorządu terytorialnego, instytucjami społecznymi oraz gospodarczymi środowiska lokalnego.
2. Statutowe cele i zadania Szkoły realizują:

1) kadra kierownicza,
2) pracownicy pedagogiczni,
3) pracownicy administracji i obsługi.

3. W celu sprawnego funkcjonowania Szkoły pracownikom administracji powierza się następujące zadania:

1) obsługę sekretariatu,
2) prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i księgowych,
3) dbanie o bezpieczeństwo uczniów i pracowników na terenie Szkoły,
4) zapewnienie higienicznych warunków pobytu w Szkole,
5) wykonywanie remontów oraz zadań inwestycyjnych,
6) zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu,
7) dozór mienia.

§ 10

Podstawowymi formami działalności dydaktycznej Szkoły są:

1) lekcje przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych,
2) praktyczna nauka zawodu w formach praktyk zawodowych i zajęć praktycznych,
3) zajęcia pozalekcyjne w kołach i zespołach przedmiotowych.
4) wycieczki dydaktyczne i turystyczno – krajoznawcze.


§ 11

Szkoła realizuje zadania opiekuńcze z zachowaniem następujących zasad:

1) uczeń przebywa na terenie szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych określonych tygodniowym rozkładem zajęć, podczas których znajduje się pod opieką nauczycieli, przy czym dopuszcza się w przypadku wyższej konieczności powierzenie uczniów opiece innego pracownika szkoły,
2) na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych opiekę sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia,
3) nauczyciel prowadzący zajęcia jest zobowiązany w toku pracy dydaktyczno – wychowawczej uwzględniać przepisy bhp i zasady higieny pracy umysłowej,
4) w czasie przerw między zajęciami opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurni,
5) opiekę nad młodzieżą w czasie wycieczki sprawują nauczyciele prowadzący wycieczkę przez cały czas jej trwania,
6) zasady organizowania turystyki i krajoznawstwa określają odrębne przepisy.
 

 
men cke oke ko
powiat miasto jaslo4u jaslonet
bohateron Sklep Komputerowy Optimeks Portal Terazjaslo Telewizja Jasielska
PRDM-JASŁO TV Obiektyw u schabinskiej

Twoja przeglądarka jest zbyt stara aby zobaczyć co tutaj jest!