Start Statut ROZDZIAŁ IV - Organizacja pracy Szkoły
ROZDZIAŁ IV - Organizacja pracy Szkoły Drukuj Email
środa, 26 stycznia 2011 23:18

ROZDZIAŁ IV
Organizacja pracy Szkoły

§ 22

1.  Organem założycielskim dla szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle jest Powiat Jasielski.
2.  Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle finansowane są przez Powiat Jasielski.
3.  Nauczanie w Szkole jest nieodpłatne.

§ 23

1.  Rok szkolny we wszystkich szkołach Zespołu rozpoczyna się 1 września i kończy się 31 sierpnia roku następnego.
2.  Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich, a także przeprowadzania egzaminów określają przepisy o organizacji roku szkolnego.
3.  Szczegółową organizację w roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły, opracowany przez Dyrektora Szkoły najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie szkolnego planu nauczania oraz planu finansowego Szkoły, przy czym:

1) arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdza Zarząd Powiatu Jasielskiego do dnia 30 maja danego roku,
2) w arkuszu organizacyjnym Dyrektor Szkoły zamieszcza:

a) liczbę pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi,
b) liczbę stanowisk kierowniczych,
c) liczbę oddziałów,
d) liczbę godzin zajęć edukacyjnych,
e) liczbę godzin zajęć pozalekcyjnych, finansowanych przez organ założycielski,
f) czas trwania praktyk zawodowych.

4.  Rok dydaktyczny dzieli się na dwa semestry zakończone oceną i klasyfikacją uczniów.
5.  Termin zakończenia semestru zimowego określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 24

1.  Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów      i sprawdzianów w Szkole, określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 86, poz. 575) z późniejszymi zmianami.
2.  Szczegółowe zasady oceniania określa Wewnątrzszkolny System Oceniania, stanowiący integralną część Statutu Szkoły.


§ 25

1.  Podstawową jednostką organizacyjną w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół  nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle jest oddział.
2.  Przy prowadzeniu rekrutacji do Szkoły, liczbę uczniów, którzy mogą być przyjęci do klas pierwszych określa Zarząd Powiatu Jasielskiego w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

§ 26

1.  Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie lekcyjnym.
2.  Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a w przypadku zajęć praktycznych 55 minut.
3.  Niektóre obowiązkowe zajęcia edukacyjne prowadzone są w grupach na podstawie stosownych przepisów.

§ 27

1.  Uczniowie Szkoły uzyskują tytuł zawodowy po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, którego zasady przeprowadzania regulują odrębne przepisy.
2.  Szkoła wydaje uczniom kończącym naukę w danej klasie roczne świadectwa promocyjne, a absolwentom - świadectwo ukończenia szkoły.

§ 28

1.  Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale – wychowawcy, przy czym dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, pożądane jest, aby wychowawca opiekował się uczniami przez cały cykl kształcenia,
2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,  a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) wspomaganie i inspirowanie działań zespołowych uczniów.

3. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami) różne formy życia klasowego integrujące zespół i rozwijające uczniów, ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą, wynikające z Programu Wychowawczego Szkoły,
3) współpracuje z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając i koordynując ich działania wychowawcze wobec uczniów,
4) utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci, zapoznania z wymaganiami edukacyjnymi, postępami dziecka w nauce i zachowaniem w szkole i poza szkołą,
5) współpracuje z pedagogiem szkolnym i kierownikiem szkolenia praktycznego.

4.  Wychowawca prowadzi konieczną dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej.


§ 29

1.  Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych  i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ucznia.
2.  Zajęcia lekcyjne odbywają się na terenie Szkoły w salach lekcyjnych, pracowniach i gabinetach przedmiotowych, sali gimnastycznej i boisku szkolnym.
3.  Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego w formie praktyk zawodowych, odbywają się na podstawie umowy zawartej między Szkołą a właściwą jednostką organizacyjną, na zasadach opracowanych przez Kierownika Szkolenia Praktycznego.
4.  Niektóre zajęcia szkolne mogą się odbywać poza terenem Szkoły w szczególności w formie wycieczek.
5. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne ( nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego miedzy Szkołą, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
6.  Dyrektor Szkoły powierza nauczycielom opiekę nad salami lekcyjnymi, pracowniami przedmiotowymi i innymi pomieszczeniami.

§ 30

1.  Szkoła realizuje zadania opiekuńcze w stosunku do uczniów, z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach przepisów bhp, a w szczególności:

1) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych,
2) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przez pracodawców praw młodocianych pracowników, uczniów Szkoły,
3) sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć organizowanych przez Szkołę, poza jej terenem.

2.  Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo poprzez:

1) dyżury nauczycieli w trakcie przerw międzylekcyjnych,
2) dyżury nauczycieli w czasie przerw w zajęciach edukacyjnych, wynikające ze specyficznych potrzeb,
3) systematyczny kontakt ze środowiskowymi organizacjami porządkowymi: Policją, Strażą Pożarną oraz innymi instytucjami propagującymi zasady opieki zdrowotnej i udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej,
4) elektroniczny monitoring budynku szkolnego.

§ 31

1.  W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna i czytelnia.
2.  Biblioteka dysponuje zbiorami, na które składają się: księgozbiór obejmujący lektury szkolne i literaturę popularno – naukową oraz zbiory specjalne.
3.  Biblioteka służy do realizacji potrzeb uczniów wynikających z założeń dydaktycznych, wychowawczych i indywidualnych zainteresowań czytelników.
4.  W bibliotece funkcjonuje centrum multimedialne dostępne dla uczniów, słuchaczy i pracowników Szkoły.
5.  Z zasobów  biblioteki  mogą korzystać  uczniowie,  nauczyciele  i  inni  pracownicy  Szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej.
6. Pomieszczenia i wyposażenie biblioteki umożliwiają:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczalni,
3) prowadzenie przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów,
4) projekcję filmów i programów dydaktycznych,
5) posługiwanie się technologią informacyjną,

7. Bibliotekę prowadzi nauczyciel – bibliotekarz, do którego zadań należy:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
2) udostępnianie zbiorów czytelnikom,
3) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
4) tworzenie możliwości efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
5) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych,
6) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
7) udzielanie czytelnikom różnego rodzaju informacji bibliotecznych, bibliograficznych i źródłowych,
8) inspirowanie uczniów i nauczycieli do czytelnictwa,
9) współpraca z nauczycielami w zakresie gromadzenia fachowej literatury oraz jej upowszechniania,
10) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
11) pomoc w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego Szkoły.

8. Nauczyciel – bibliotekarz w swoich działaniach współpracuje z Dyrektorem Szkoły, wychowawcami klas, uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi bibliotekami w następujących formach:

1) składa Dyrektorowi Szkoły śródroczne i roczne sprawozdania z pracy biblioteki,
2) na koniec każdego okresu informuje wychowawców klas o stanie czytelnictwa wśród uczniów,
3) współpracuje z nauczycielami, uczniami i rodzicami przy organizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych, imprez i uroczystości szkolnych,
4) we współpracy z uczniami i nauczycielami podejmuje działania mające na celu inspirowanie członków społeczności szkolnej do czytelnictwa: wystawy, konkursy czytelnicze, plastyczne, literackie, sympozja naukowe, uroczystości rocznicowe, warsztaty czytelnicze itp.
5) współpracuje w realizacji zadań z innymi bibliotekami na zasadach uzgodnionych z Dyrektorem Szkoły.

9. Organizację i szczegółowe zadania biblioteki, centrum multimedialnego określają odrębne przepisy MEN oraz szkolny regulamin biblioteki i centrum multimedialnego.
10. Zadania nauczycieli – bibliotekarzy są określane w odrębnych przepisach MEN.

§ 32

Za podstawę organizowania procesu nauczania i wychowania, Szkoła przyjmuje uniwersalne zasady etyki i tolerancji światopoglądowej.

§ 33

Do realizacji statutowych zadań organizacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoła zabezpiecza odpowiednie pomieszczenia, zgodnie z art. 67 ust.1 ustawy o systemie oświaty, a ponadto:

1) gabinet pedagoga szkolnego,
2) gabinet higienisty szkolnego,
3) archiwum,
4) szatnię.
§ 34

1.  Koordynatorem procesu opiekuńczego i wychowawczego w Szkole jest pedagog szkolny.
2.   Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
2) określanie form i sposobów udzielania wszystkim uczniom, pomocy psychologiczno –pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
4) podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z Programu Profilaktyki Szkoły,
5) wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli, wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły,
6) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
7) ewaluacja działań, miedzy innymi w oparciu o analizę stopnia realizacji szkolnego  Programu Profilaktyki.

3.  Kompetencje i szczegółowy zakres czynności oraz obowiązków pedagoga szkolnego określa Dyrektor Szkoły.

 
men cke oke ko
powiat miasto jaslo4u jaslonet
bohateron Sklep Komputerowy Optimeks Portal Terazjaslo Telewizja Jasielska
PRDM-JASŁO TV Obiektyw u schabinskiej

Twoja przeglądarka jest zbyt stara aby zobaczyć co tutaj jest!