Start Statut ROZDZIAŁ V - Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły
ROZDZIAŁ V - Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły Drukuj Email
środa, 26 stycznia 2011 23:14

ROZDZIAŁ V
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły


§ 35

1.  W Szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
2.  Zasady zatrudnienia nauczycieli i pozostałych pracowników wymienionych w ust. 1 określają odrębne przepisy.

§ 36

1.  Nauczyciel prowadzi pracę edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz za powierzonych jego opiece uczniów.
2.  Prawa i obowiązki nauczycieli określają: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, ustawa Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 nr 56 z późn. zm.), ustawa Kodeks Pracy oraz ustawa o systemie oświaty a także przepisy wykonawcze do w/w aktów normatywnych.
3.  Do podstawowych zadań i obowiązków nauczyciela należy:

1) dbanie o prawidłowy przebieg prowadzonego przez niego procesu edukacyjnego  i wychowawczego,
2) opracowanie i złożenie w wyznaczonym terminie rozkładów materiału,
3) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów Szkoły,
4) wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów,
5) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie,
6) udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu ich ewentualnych niepowodzeń szkolnych i życiowych,
7) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
8) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej,
9) staranne i systematyczne wypełnianie dokumentacji szkolnej,
10) wypełnianie funkcji nauczyciela dyżurnego,
11) przestrzeganie obowiązków wynikających z niniejszego Statutu.

4. Zgodnie z art. 22a ust.1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, póz. 2572, z późn. zm.), nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego a zatem decyzja, czy i z jakich podręczników korzystać, należy do nauczyciela. Wyboru podręcznika nauczyciel powinien dokonywać, kierując się wyłącznie przesłankami dydaktycznymi oraz potrzebami i możliwościami uczniów, którzy będą z niego korzystać.

5. Obowiązkiem dyrektora szkoły jest natomiast - zgodnie z art. 22a ust. 2e przywołanej ustawy - podanie do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca danego roku, zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego, co umożliwi rodzicom uczniów zakup tych podręczników w dogodnym dla nich terminie przed rozpoczęciem roku szkolnego.


§ 37

1.  Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych tworzą Zespoły Przedmiotowe   powoływane przez Dyrektora Szkoły.
2.  Pracami Zespołów kierują przewodniczący, wybrani przez członków Zespołu Przedmiotowego.
3.  Zespoły realizują swoje zadania w oparciu o roczne plany pracy zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną, stanowiące załącznik do rocznego planu pracy Szkoły.

 § 38

1.  W Szkole działa Zespół Wychowawczy.
2.  Działalność Zespołu Wychowawczego reguluje odrębny regulamin, przy czym:

1) Zespół Wychowawczy zajmuje się problematyką związaną z działaniami wychowawczymi Szkoły,
2) w skład Zespołu Wychowawczego wchodzą w szczególności wszyscy nauczyciele wychowawcy oraz pedagog szkolny,
3) skład Zespołu Wychowawczego może być doraźnie zwiększony o innych nauczycieli lub pracowników szkoły.

3. Wewnątrzszkolny system doradztwa dla nauczycieli obejmuje:

1) opiekę pedagogiczną nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w szkole,
2) organizację szkoleń Rady Pedagogicznej wg harmonogramu ustalonego na kolejny rok szkolny,
3) przeprowadzanie lekcji koleżeńskich w celu doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli,
4) organizację szkoleń Zespołu Wychowawczego w celu doskonalenia metod współpracy z rodzicami i młodzieżą,
5) współpracę w ramach komisji przedmiotowych w celu opracowania planów nauczania, wyboru podręczników, analizy postępów młodzieży w nauce, form pracy z uczniami uzdolnionymi.

 
men cke oke ko
powiat miasto jaslo4u jaslonet
bohateron Sklep Komputerowy Optimeks Portal Terazjaslo Telewizja Jasielska
PRDM-JASŁO TV Obiektyw u schabinskiej

Twoja przeglądarka jest zbyt stara aby zobaczyć co tutaj jest!