Start Statut ROZDZIAŁ VI - Rekrutacja
ROZDZIAŁ VI - Rekrutacja Drukuj Email
środa, 26 stycznia 2011 22:58

 

ROZDZIAŁ VI
Rekrutacja

 

§ 39

1.  Uczniowie przyjmowani są do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle w oparciu o stosowne przepisy prawa oświatowego.
2.  Rekrutacji do klas pierwszych dokonuje powołana przez Dyrektora Szkoły komisja rekrutacyjna w oparciu o plan naboru w danym roku zatwierdzony przez organ prowadzący Szkołę.
3.  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do pierwszych klas, zobowiązani są do złożenia  w terminie określonym przez wewnętrzny regulamin rekrutacji uczniów, dokumentów określonych w tym regulaminie.
4. Przyjęcie kandydatów do klasy pierwszej wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu następuje w drodze postępowania szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej, powołanej przez Dyrektora Zespołu. Tryb powołania komisji i zasady jej pracy określają odrębne przepisy.
5.  O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
6.  O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych decydują kryteria:

1)    w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe - spełnienie wymagań zdrowotnych, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wydane na podstawie odrębnych przepisów.
2)    suma punktów uzyskanych za:

a) wyniki egzaminu gimnazjalnego (maksymalnie 100 punktów – po 50 za każdą część      egzaminu), potwierdzone stosownym zaświadczeniem,
b) oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z następujących zajęć edukacyjnych:

- język polski,
- matematyka,
- informatyka/technika,
- biologia lub fizyka.

Dla kierunków ogólnokształcących, gastronomicznych i chemicznych pod uwagę  przedmioty: język polski, matematyka, informatyka/technika i biologia, a dla kierunków technicznych: język polski, matematyka, informatyka/technika i fizyka.
L.p. Przedmioty Przeliczenie poszczególnych ocen na punkty
Celująca bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca
1. język polski 
20 pkt 
16 pkt. 
12 pkt.  
8 pkt. 
0pkt.
2. matematyka     
3. informatyka/technika     
4. fizyka     
5. biologia  


c)  Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów wymienionych w ust. 6  pkt.2 lit. b). są przeliczane na punkty według poniższego zestawienia:

 

L.p.

Przedmioty

Przeliczenie poszczególnych ocen na punkty

Celująca

bardzo dobra

dobra

dostateczna

dopuszczająca

1.

język polski

 

20 pkt

 

16 pkt.

 

12 pkt.

 

8 pkt.

 

0pkt.

2.

matematyka

3.

informatyka/technika

4.

fizyka

5.

biologia

 

d) punkty za osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie szkolnym są przyznawane w odniesieniu do Zarządzeń Podkarpackiego Kuratora Oświaty wydawanych w sprawie terminów rekrutacji, sposobu przeliczania na punkty wyników egzaminów i innych osiągnięć ucznia. Łączna liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia nie może przekroczyć 20 pkt.

7. Kryteriów określonych w ust. 6 lit. a) nie stosuje się do kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu na podstawie odrębnych przepisów.
8. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów określonych w ust. 6.
9. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej techników na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej oraz uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej decydują kryteria:

1) spełnienie wymagań zdrowotnych potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
2)  pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kandydatem przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora szkoły.

10. Laureaci turniejów dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych przyjmowani są do uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub technikum uzupełniającego niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 9.

 

 
men cke oke ko
powiat miasto jaslo4u jaslonet
bohateron Sklep Komputerowy Optimeks Portal Terazjaslo Telewizja Jasielska
PRDM-JASŁO TV Obiektyw u schabinskiej

Twoja przeglądarka jest zbyt stara aby zobaczyć co tutaj jest!