Start Statut ROZDZIAŁ VII - Prawa i obowiązki uczniów Szkoły
ROZDZIAŁ VII - Prawa i obowiązki uczniów Szkoły Drukuj Email
środa, 26 stycznia 2011 22:51

ROZDZIAŁ VII
Prawa i obowiązki uczniów Szkoły

§ 40
Prawa i obowiązki uczniów

1.  Uczeń ma prawo do:

1) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej
3) znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania,
4) poszanowania swej godności,
5) wszechstronnego rozwoju,
6) swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,
7) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
8) nietykalności osobistej,
9) korzystania ze wszystkich pomieszczeń szkolnych i urządzeń, zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,
10) korzystania z pomocy materialnej, zgodnie z obowiązującym regulaminem,
11) informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi (śródrocznymi i rocznymi) z poszczególnych przedmiotów na jeden miesiąc przed zakończeniem semestru lub roku szkolnego,
12) korzystania z pomocy pedagoga szkolnego,
13) korzystania z pomocy higienisty szkolnego,
14) korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej
15) jeżeli w trakcie godzin lekcyjnych uczeń bierze udział w konkursach, olimpiadach, zawodach itp., to powinno to być odnotowane w dzienniku lekcyjnym, a godziny te nie powinny być wliczane do liczby godzin opuszczonych.
16) uczeń może opuścić szkołę w trakcie trwania jego zajęć lekcyjnych, tylko po uzyskaniu zwolnienia z dalszych zajęć u wychowawcy lub dyrektora szkoły na podstawie pisemnej lub ustnej prośby rodzica. Jeżeli uczeń nie uzyska takiego zwolnienia, to opuszczone godziny będą traktowane jako nieusprawiedliwione.
17) w przypadku naruszenia praw ucznia przez wychowawcę, nauczyciela, innego ucznia lub innego pracownika szkoły uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść skargę do Dyrektora Szkoły. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany rozpatrzyć skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni.
18) w przypadku naruszenia praw ucznia przez Dyrektora Szkoły uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść skargę do właściwego Kuratora Oświaty.

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza:

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych,
2) prowadzić systematycznie zeszyty przedmiotowe,
3) usprawiedliwiać, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
4) dbać o wspólne dobro, ład i porządek,
5) szanować nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły,
6) szanować koleżanki i kolegów,
7) przestrzegać całkowitego zakazu korzystania w czasie zajęć lekcyjnych z telefonu komórkowego oraz elektronicznych urządzeń nagrywających; nagrywanie obrazu dźwięku w czasie zajęć jest możliwe tylko za zgodą prowadzącego zajęcia, a w czasie, gdy zajęcia się nie odbywają, tylko za zgodą nagrywanego.
8) w terminie do 3 dni po ustaniu absencji przedkładać wychowawcy klasy pisemne usprawiedliwienie swej nieobecności w szkole. W przypadku dłuższej nieobecności rodzice (prawni opiekunowie) informują wychowawcę o przyczynach nieobecności do 7 dni roboczych od jej rozpoczęcia. Usprawiedliwienie musi być podpisane przez jednego z rodziców (opiekunów prawnych) lub wydane przez lekarza, ewentualnie instytucję posiadającą tego typu uprawnienia (np. sąd, WKU). W przypadku niedotrzymania powyższych terminów godziny nieobecności traktowane są jako nieusprawiedliwione.
9) uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach spowodowane absencją w szkole,
10) przestrzegać zakazu picia alkoholu, używania narkotyków, palenia papierosów oraz rozprowadzania tych substancji,
11) przestrzegać regulaminu dotyczącego stroju:
a) strój powinien być dostosowany do okoliczności, miejsca i rodzaju zajęć.
b) podczas wszystkich uroczystości szkolnych i środowiskowych, w których uczeń reprezentuje Szkołę obowiązuje odświętny strój w kolorach czarno (granatowo) – białym,
c) podczas zajęć szkolnych ubiór musi być dostosowany do ich charakteru i pogody oraz powinien być czysty i schludny,
d) zabrania się noszenia:
- krótkich, czyli nie zakrywających kolan spódnic lub sukienek,
- skąpych strojów, odsłaniających brzuch, ramiona lub dekolt,
- ubrań z materiałów przeźroczystych,
- wyzywającego makijażu,
- ekstrawaganckich fryzur,
- tatuażu w widocznym miejscu,
- kolczyków w innych miejscach niż uszy,
e) w budynkach szkoły należy używać obuwia zamiennego,
12.  nosić w widocznym miejscu identyfikator.

3. Uczeń niepełnoletni podlega obowiązkowi nauki. Niespełnienie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przy czym za niespełnienie obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie trzydziestu kolejnych dni nauki na co najmniej 50% zajęć.
4.  W przypadku nieprzestrzegania praw ucznia przez statutowe organy Szkoły, uczeń, rodzic (opiekun prawny) może wnieść skargę na organ naruszający jego prawa do:

1) Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie (za pośrednictwem Dyrektora Szkoły),
2) Rzecznika Praw Ucznia z wnioskiem o pomoc w ochronie wartości lub praw naruszonych przez organ Szkoły.

 § 41
Nagrody, wyróżnienia, kary oraz procedury odwoławcze


1.  Szkoła może przyznać zasługującym na to uczniom następujące wyróżnienia i nagrody:

1) pochwała wychowawcy – za wyróżniającą postawę w procesie dydaktyczno – wychowawczym i wzorową postawę moralną na tle klasy,
2) pochwałę Dyrektora Szkoły – za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe, działalność na terenie Szkoły i poza nią,
3) list pochwalny do rodziców - za szczególne osiągnięcia edukacyjne i aktywność w całym cyklu nauczania,
4) nagrody rzeczowe – za zajęcie czołowego miejsca w konkursach, zawodach, bardzo dobre wyniki w nauce, działalność w organizacjach i kołach zainteresowań,
5) świadectwo z wyróżnieniem – za spełnienie wymagań przewidzianych odrębnymi przepisami,
6) wycieczka „Lot Orłów” finansowana ze środków Rady Rodziców dla najlepszych uczniów wszystkich klas z wyjątkiem klas programowo najwyższych. Wycieczka przeznaczona jest dla uczniów otrzymujących świadectwo z wyróżnieniem, a w klasach w których nie ma takich uczniów wychowawca wyznacza ucznia z najwyższą średnią,
7) nagrody książkowe dla najlepszych uczniów klas kończących naukę w danym roku szkolnym.

2.  Szkoła może stosować wobec uczniów następujące kary:

1) nagana wychowawcy klasy z wpisem do dziennika lekcyjnego – za naruszenie podstawowych obowiązków,
2) nagana Zespołu Wychowawczego – za powtarzające się naruszanie podstawowych obowiązków lub poważne jednorazowe naruszenie dyscypliny szkolnej,
3) upomnienie lub nagana Dyrektora Szkoły z powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów ucznia) – za drastyczne naruszenie obowiązków ucznia, wynikających z niniejszego Statutu,
4) zawieszenie prawa do udziału w imprezach szkolnych,
5) przeniesienie do innej klasy lub innej szkoły – za powtarzające się naruszanie prawa szkolnego w przypadku braku poprawy, mimo zastosowania kary nagany i po wyczerpaniu dostępnych środków wychowawczych, o ile istnieje taka możliwość,
6) skreślenie z listy uczniów.

3.  Skreślenie ucznia z listy uczniów może nastąpić, gdy:

1) wcześniej przyznane kary nie odniosły skutku i uczeń nie zmienił swojego postępowania,
2) uczeń został przeniesiony z innej szkoły lub do równoległej klasy w swojej szkole i dopuścił się ponownie tego samego czynu naruszającego porządek szkoły, za który został karnie przeniesiony lub innego czynu w sposób poważny naruszającego porządek szkoły,
3) uczeń dopuścił się drastycznego łamania przepisów Statutu, w szczególności: pobicia, wymuszenia, znęcania się fizycznego lub psychicznego, gróźb karalnych, używania alkoholu lub narkotyków, rozprowadzania narkotyków, wulgarnego zachowania się  w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły lub uczniów, fałszowania dokumentów (w tym zapisów w dzienniku lekcyjnym), niszczenia dokumentów szkolnych oraz innych zachowań noszących znamiona przestępstwa,
4) uczeń notorycznie wagaruje, przez co rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co  najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
5) uczeń nie podjął nauki w danym roku szkolnym lub przerwał ją w trakcie roku szkolnego, przez co rozumie się co najmniej czterotygodniową ciągłą nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach,
6) uczeń nie posiada aktualnego zaświadczenia lekarskiego, które jest potrzebne dla realizowania programu nauczania w klasie, do której uczęszcza.

4.  Kara skreślenia ucznia z listy uczniów Szkoły powinna być podjęta po próbie udzielenia ze strony Szkoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zwiększeniu oddziaływania wychowawczego oraz po zastosowaniu następującego trybu postępowania:
1) wychowawca klasy lub inny nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) listem poleconym przesłanym na adres podany w dokumentacji szkolnej ucznia, o możliwości skreślenia go z listy uczniów Szkoły,
2) wychowawca klasy lub inny nauczyciel Szkoły sporządza pisemną notatkę i wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów Szkoły i przekazuje ją Dyrektorowi Szkoły,
3) Dyrektor Szkoły bada zasadność wniosku o skreślenie ucznia z listy uczniów Szkoły  – i w razie stwierdzenia zasadności wniosku – zarządza zebranie Rady Pedagogicznej,
4) uczeń ma prawo wskazać członka Rady Pedagogicznej, który przedstawi stanowisko ucznia na zebraniu Rady Pedagogicznej,
5) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów Szkoły, przy czym uchwała może być podjęta tylko wówczas, gdy w jej uzasadnieniu jako powód skreślenia jest podana co najmniej jedna przyczyna, o której jest mowa w ust. 3,
6) w przypadku ucznia realizującego obowiązek nauki, przedstawia się uczniowi możliwości kontynuowania nauki w innej szkole lub w formach pozaszkolnych,
7) karę skreślenia z listy uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły na drodze administracyjnej decyzji na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego,
8) o skreśleniu z listy uczniów Dyrektor powiadamia ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).

5.  Uczeń, w stosunku do którego podjęto czynności zmierzające do skreślenia z listy uczniów Szkoły, może być zawieszony w prawach do udziału w imprezach szkolnych, przy czym decyzję o zawieszeniu podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego,

6.  Uczeń skreślony z listy uczniów Szkoły, jego rodzice (opiekunowie prawni), mogą w terminie 14 dni od doręczenia decyzji o skreśleniu, wnieść za pośrednictwem Dyrektora Szkoły, odwołanie do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie w trybie określonym przez przepisy KPA z dnia 14. 06. 1960 r. (Dz. U. z 1980 r. Nr 9 z późn. zm.).

7.  W trakcie postępowania odwoławczego uczeń ma prawo chodzić do szkoły do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, przy czym:

1) Dyrektor Szkoły ma prawo karom udzielonym uczniom nadać rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego uczniów i pracowników Szkoły,
2) Dyrektor Szkoły może zawiesić ucznia w jego prawach, łącznie z zakazem uczęszczania do Szkoły, jeżeli nałożona kara podlega trybowi odwoławczemu, a wstrzymanie jej wykonania zagraża bezpieczeństwu (zdrowiu i życiu) uczniów i pracowników Szkoły.

8. Uczeń, rodzic (opiekun prawny) może odwołać się pisemnie od nałożonej  kary określonej Statutem  w ciągu 14 dni od powiadomienia o karze:
 
1) do Dyrektora Szkoły – gdy karę wymierzył wychowawca klasy lub Zespół Wychowawczy,
2) do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie – gdy karę wymierzył Dyrektor Szkoły.

9.   Właściwy organ odwoławczy niezwłocznie podejmuje postępowanie wyjaśniające, które kończy się postanowieniem o utrzymaniu wymierzonej kary albo o uchyleniu nieprawnie wymierzonej kary.
10.  Organ odwoławczy o podjętej decyzji zawiadamia na piśmie wnioskodawcę a także właściwy organ Szkoły, który orzekł karę.
11.  Decyzja Dyrektora Szkoły dotycząca odwołania od kary jest ostateczna.

 
men cke oke ko
powiat miasto jaslo4u jaslonet
bohateron Sklep Komputerowy Optimeks Portal Terazjaslo Telewizja Jasielska
PRDM-JASŁO TV Obiektyw u schabinskiej

Twoja przeglądarka jest zbyt stara aby zobaczyć co tutaj jest!